Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Zprávy ze stáží učitelů

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus+ » Erasmus 2022/2023 » Zprávy ze stáží učitelů

Stáž – stínování Kypr

Na přelomu dubna a května 2022 realizoval učitel odborných předmětů stáž – stínování v rámci projektu Erasmus+ v kyperské firmě. Stáž byla tematicky zaměřena na mechatroniku a programování robotů. Během stáže se zaměřil metodiku výuky mechatroniky a robotiky, seznámil se s používanými programovacími jazyky a měl možnost získat mnoho podkladů, které může využít ve své výuce. Stáž byla velmi intenzivní a získané informace a poznatky mohl diskutovat se svými kolegy, kteří se programováním ve firmě zabývali. Každodenním používáním angličtiny se také zlepšily jeho jazykové kompetence. Ve volném čase si měl možnost prohlédnou Kypr a zbyl i čas na koupání v moři.

 

 

Stáž – stínování na Strednej priemyselnej škole techniky a dizajnu v Popradu

Stáže se zúčastnilo osm vyučujících průřezem ze všech oborů vyučovaných na naší škole. Během pobytu učitelé absolvovali stínování v hodinách vždy během dopoledního programu a odborné exkurze vždy během odpoledního programu.

V pondělí proběhlo milé uvítání na škole a prohlídka školy zaměřená na odborné učebny a technické vybavení školy. Odpoledne se pak vyučující seznámili s učiteli, u kterých v následujících dnech probíhal náslech.

  • Strojníctvo, mechatronika (mentori Hanzeli, Baranovič): HavlíkKolnerová
  • Elektrotechnika (mentori Škody, Meda, Damerová): Pavlíček, Zenkl, Prokeš
  • Matematika (mentor Dlugošová): Kadlecová
  • Erasmus, ekonomika, anglický jazyk (mentori Kopaničáková, Šoltýsová): Rejnartová
  • Školský manažment (mentor Bašista): Semerád

Úterní den, zahájený náslechy v hodinách, byl zakončen odpolední exkurzi do Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici, kde učitelé vyslechli přednášku o  vesmíru a jeho pozorování při příležitosti shlédnutí práce s dalekohledem vhodným pro pozorování planet a planetek.

V dalších dvou dnech následovaly po stínování další exkurze a to Odborná exkurzia - história regiónu Spiš, vývoj remesiel a priemyselnej výroby od stredoveku po súčasnosť, prehliadka výrobného závodu a exkurze do historické oblasti Levoča s nejstarším dřevěným oltářem.

Během posledního dne byly shrnuty poznatky ze stáže, proběhlo předání certifikátů o absolvování stáže a diskuze nad získanými postřehy.

Celá stáž byla financována z prostředků programu Erasmus+. V rámci dopravy byla využita zelená doprava – do Popradu i zpět učitelé cestovali vlakem.

 

 

Stáž – stínování v polské partnerské škole ZESZPÓL SZKÓL Nr. 5 im. M. T. Hubera

Pětidenní stáže, v termínu od 7. do 11.11. 2022 v polské partnerské škole ve Walbrzychu se zúčastnilo pět pedagogů naší školy. Dvoudenní stáže od 7. do 8.11.2022 se stáže zúčastnil také ředitel naší školy Ing. Semerád. Partnerskou školou je ZESZPÓL SZKÓL Nr. 5 im. M. T. Hubera a hlavním garantem stáže byla paní ředitelka Mgr. Iwona Hnatiuk. Kvalitu stáže a předem připravený program zaštítili její zástupci Mgr. Pawel Farnas a Halina Rawińska. Pedagogové po dobu stáže stínovali své polské kolegy v hodinách mechatroniky, CNC, ekonomiky, anglického a německého jazyka a tělesné výchovy. Pan ředitel se zaměřil na organizaci vzdělávání, spolupráci se sociálními partnery, mezinárodní spolupráce školy, vedení pedagogů a dalších pracovníků školy a na vize a strategii vývoje školy.

Všichni zúčastnění učitelé byli přítomni vyučování dle svého zaměření, viděli průběh vyučovacích hodin. Seznámili se s metodikou výuky, poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery. Získali informace o systému celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků.

V rámci stáže pedagogové pracovali společně s polskými pedagogy nejen v odborných učebnách mechatroniky, autotroniky a učebny CNC, ale také v učebnách pro výuku cizích jazyků, ekonomiky a tělesné výchovy. Měli možnost vidět a účastnit se reálné výuky a diskutovat s polskými kolegy o odborném i všeobecném vzdělávání, o jeho problémech, návaznosti na pracovní trh, motivací žáků studovat technické obory.

Polská škola se postarala i volný program pedagogů a ukázala jim současnost i historii Dolnosaského regionu. Zajímavá byla prohlídka zámku Ksiacz, vodní elektrárny v Zagórzu Ślaskim i komplexu Stara kopalnia. Velmi přínosné a milé bylo neformální setkání s vedením školy a učiteli, které se neslo v přátelské duchu a velkém porozumění.

Polští pedagogové, kteří se na organizaci stáže podíleli, byli velmi vstřícní a je potěšující, že stáže rozvíjí a prohlubují vzájemnou spolupráci a budují pevná a kvalitní partnerství, což je pro naši organizaci prioritou.