Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Erasmus 2018/2019

Úvod » O škole » Projekty » Erasmus+ » Erasmus 2018/2019

Odborné stáže pedagogů ERASMUS+ 2018-2019

Slovensko

21.10. 2018 odcestovali 3 pedagogové do slovenského města Tvrdošín na Oravě. Cílem byla partnerská škola, Spojená škola Tvrdošín, kde realizovali odbornou stáž v rámci programu Erasmus+. Pedagogové po dobu jednoho týdne studovali systém odborného vzdělávání studijních oborů Mechatronika, Elektrotechnika, Informační a síťové technologie a Technické lyceum. Zúčastnili se výuky odborných předmětů i praktických cvičení v laboratořích a odborných dílnách. Společně s pedagogy partnerské školy diskutovali o systému a metodice odborného vzdělávání, seznámili se s příklady dobré praxe a inovativními postupy v daných oborech.

Pedagogové měli možnost srovnání podmínek v českém a slovenském školství, analyzovat styl výuky v odborných předmětech a také organizaci práce v hostitelské organizaci. Prostudovali vzdělávací programy a v rámci náslechů v hodinách mohli porovnávat metodiku, styl a organizaci výuky. Poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery ve slovenských podmínkách a zavádění požadavků trhu práce. Získali informace o systému celoživotního vzdělávání a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Navštívili partnerské firmy školy, kde žáci vykonávají odborné praxe. Volná odpoledne využili pedagogové k poznání Oravy. Navštívili okolní města Trstena a Námestovo a seznámili se i s historií zdejšího kraje, prohlédli si skanzen, dřevěný kostelík ve Tvrdošíně, který je zapsaný v UNESCO, galerie Marie Medveckej.

S partnerskou školou jsme navázali velmi dobrou spolupráci, která se bude dále rozvíjet.  

 

Polsko

Pětidenní stáže, v termínu od 10. do 14. 12.2018, v polské partnerské škole ve Walbrzychu se zúčastnili tři pedagogové naší školy. Partnerskou školou je ZESZPÓL SZKÓL Nr. 5 im. M. T. Hubera a hlavním garantem stáže byla paní ředitelka  Mgr. Iwona Hnatiuk. Kvalitu stáže a předem připravený program zaštítili její zástupci Mgr. Marek Wieczorek a Halina Rawińska. Pedagogové po dobu stáže  studovali tamní systém odborného vzdělávání, seznámili se  s metodikou výuky, poznali systém provázanosti a spolupráce se sociálními partnery. Získali informace o systému celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. V rámci stáže pedagogové pracovali společně s polskými pedagogy v odborných učebnách mechatroniky, autotroniky a učebny CNC. Seznámili se s výukou, s výukovými materiály, s praktickými cvičeními. Měli možnost vidět a účastnit se reálné odborné výuky a diskutovat s polskými kolegy o odborném vzdělávání, o jeho problémech, návaznosti na pracovní trh, motivací žáků studovat technické obory. Během stáže proběhly také odborné exkurze ve firmě RONAL POLSKA Sp. zo. o.. Polská škola se postarala i volný program pedagogů a ukázala jim současnost i historii Dolnosaského regionu. Zajímavá byla prohlídka zámku Ksiacz, vodní elektrárny v Zagórzu Ślaskim i komplexu Riese u Walimi.

Polští pedagogové, kteří se na organizaci stáže podíleli, byli velmi vstřícní a je potěšující, že získané kontakty s partnerskou školou přetrvávají a dále se rozvíjí. 

 

Odborné stáže žáků ERASMUS+ 2018-2019

V květnu 2019 odcestovalo 25 žáků z třetích ročníků na měsíční odborné stáže do Bulharska, Irska a Španělska. Stáže byly realizované v rámci projektu Erasmus+. Projekt umožňuje žákům odborných škol získávat zkušenosti v zemích Evropské unie. Hlavním úkolem projektu je umožnit žákům rozvíjet odborné dovednosti, pracovat v cizím prostředí, zlepšit  komunikační dovednosti a seznámit se s kulturou a historií dané oblasti. Po absolvování stáže získávají studenti EUROPASS. Dokument potvrzující odbornou praxi a uznatelný ve všech zemích EU. Ubytování, stravování, doprava a pojištění jsou hrazeny z prostředků EU.

 

BULHARSKO

Šest žáků z oboru strojírenství a elektrotechnika realizovalo odbornou stáž v partnerské škole Vocational school of electrical engineering and electronics v Plovdivu. Škola je podobného zaměření jako naše škola. Společně s žáky cestovala doprovodná osoba, která byla přítomna po celou dobu stáže. Po příletu do Sofie se všichni přepravili do Plovdivu, ležícím v jižní oblasti vnitrozemí, kde byli ubytováni v hotelu. Po milém přijetí si žáci prohlédli školu a seznámili se s jejím zaměřením, prohlédli si odborné učebny i dílny, ve kterých pracovali poslední týden stáže. Žáci pracovali v partnerské firmě Milara International, vyrábějící mechatronické roboty, které mají široké možnosti využití. Zde si žáci ověřili své schopnosti a dovednosti.

I přes velice uvolněnou bulharskou pracovní morálku jsme si ve firmě vyzkoušeli práci v CAM software, sestavování funkčních celků robotů a v neposlední řadě programování obrábění na pětiosé frézce v systému Mazatrol.“

Využití volného času bylo velmi bohaté a rozmanité. Měli možnost prohlédnout si město a jeho okolí, navštívili firmu na výrobu růžového oleje, kláštery a krásnou bulharskou přírodu. Poznali zcela odlišnou kulturu, jiné zvyky a jiné smýšlení lidí.

„Bulharsko je obecně chudou zemí. Na některých místech se zastavil čas. Je tedy možné vidět množství staveb z bývalé Bulharské lidové republiky v autenticky nedotčeném stavu. Železnice samotná pak připomíná spíše fungující skanzen. Oproti naší zemi mají Bulhaři všude zeleno, a to jak ve městech, tak v hospodářství, kde je tímto podpořena biodiverzita. Krásné jsou pak skalnaté kopce a hory, kde se nachází starověké stavby a přírodní útvary jako vodopády.“

 

IRSKO

Nejpočetnější skupina žáků, celkem 13, napříč všemi studijními obory odletěla z polské Wroclavi přímo do města Cork v Irsku, který se stal na jeden měsíc jejich novým domovem. Žáci byli ubytováni v rodinách, které se staraly také o jejich stravování, a pracovali v místních firmách podle svého zaměření. Velkým přínosem pro žáky byla možnost uplatnit a rozvíjet jazykové dovednosti, neboť byli každý den nuceni komunikovat. Získali nové pracovní zkušenosti a v hostitelských rodinách někteří navázali přátelské vztahy. Na začátku stáže s nimi byla doprovodná osoba, která žákům usnadnila začátek stáže a zorganizovala aktivity na volné dny. Kromě profesního a jazykového rozvoje byl dalším přínosem stáže osobnostní rozvoj. Pro některé žáky to byl první samostatný pobyt v cizí zemi, jelikož nebydleli společně, ale v rodinách maximálně po dvou, museli řešit běžné každodenní  situace, komunikovat v rodině i firmě. Díky tomu se naučili spoléhat se sami na sebe. Většina se aklimatizovala velmi rychle a snadno, ale pro některé se pobyt stal těžkou zkouškou, protože hostitelská rodina nebo firma, ve které pracovali, neodpovídala jejich představám a jejich očekáváním. Volný čas využili žáci velmi aktivně. Prohlédli si nejen město, ale také jeho okolí, navštívili mnoho památek, zamilovali se do národního sportu hurlingu. O víkendech podnikli výlety do vzdálenějších míst, Mohérské útesy, Dublin, palírny whisky Jameson,… Díky ubytování v rodinách měli žáci možnost poznat irské zvyky a vnímat odlišnosti irské kultury, třeba způsob stravování, poznali fungování irské rodiny i společnosti.

 

ŠPANĚLSKO

Odborná stáž šesti žáků z oboru strojírenství a technického lycea se realizovala ve španělském městě Valencia. Žáci odlétali z Prahy přímo do Valencie, kde bydleli i pracovali. Ubytováni byli v bytě, který zajistila přijímací agentura. Stravování bylo zajištěno cateringovou firmou, která jim doručovala obědy a večeře, snídaně zajišťoval pronajímatel bytu. Společně s žáky letěla doprovodná osoba, která jim první týden pomáhala s aklimatizací. Velice kladně hodnotili žáci odbornou praxi. Pracovali ve firmách podle svého zaměření a měli možnost seznámit se s chodem firmy, pracovat s místními zaměstnanci, tím se naučili i něco málo ze španělského jazyka, poznali organizaci práce ve firmách a ověřili si, zda jejich dovednosti jsou dostačující, zda jsou schopni pracovat v novém neznámém prostředí. Pracovali s CNC stroji, 3D technologiemi, vytvářeli webové stránky, pracovali s výkresovou dokumentací,… Od zaměstnavatelů byly pouze kladné ohlasy na chování žáků, jejich přístup k práci a na jejich vstřícné vystupování. Podle nich jsou naši žáci šikovní, flexibilní a rychle se učí nové věci. Oceňována byla také jejich komunikativnost. Kromě rozvoje jazykových a odborných kompetencí, žáci zdůrazňovali, že se naučili větší samostatnosti. Jelikož se jednalo o přímořské letovisko, trávili žáci hodně volného času na krásných plážích a koupáním v moři. Prohlédli si město, plné historických budov a pamětihodností. Viděli i novou moderní výstavbu, navštívili Oceánografic, kde viděli delfíní show a podmořský svět, projeli se i lodí po moři. Vydali se i do okolí města. Prostě mnoho krásný zážitků.

 

 

Zprávy studentů

Zprávy studentů ke stažení (pdf)

 

Dlouhodobá stáž žáků ERASMUS+ 2018-2019 ve ŠPANĚLSKU

Dlouhodobou stáž škola organizovala poprvé. V červnu se pět čerstvých maturantů vydalo na tří měsíční stáž do španělské Valencie. Odlétali z Prahy plni očekávání, ale i nejistoty a obav, jak tak dlouhou dobu v cizině vydrží, jaká bude práce, jak se jim bude dařit, jak se budou domlouvat.

Po příjezdu se přiznali, že obavy byly dost veliké. Vše z nich spadlo hned po vystoupení na letišti ve Valencii, kde na ně trpělivě (letadlo mělo hodinu zpoždění) čekala  Wiki z přijímací agentury a její vřelé a milé přijetí. Dovezla je do bytu, ve kterém pro ně byla, i přes pozdní noční hodinu, připravena večeře. Vše jim vysvětlila a seznámila je se všemi praktickými náležitostmi.

Druhý den se všichni setkali v agentuře, kde se seznámili s ostatními a vydali se na svá pracoviště. Každý stážista se seznámil se spolupracovníky, s náplní práce, naučil se cestu (metro, autobus, pěšky). Firmy byly vybrané podle vystudovaného zaměření, čtyři stážisté byli strojaři a jeden byl absolvent technického lycea. Strojaři pracovali ve firmách, kde využili své strojařské dovednosti, pracovali s CNC stroji, s 3D technologiemi, zpracovávali technickou dokumentaci, pracovali s CAD programy.

Absolvent technického lycea pracoval v počítačové firmě, kde vytvářel webové stránky a pracoval na dalších zakázkách firmy.  Jelikož stáž byla dlouhodobá, podařilo se žákům začlenit do pracovního kolektivu a stát se jeho součástí. Všechny firmy oceňovali odbornou připravenost, pracovitost a vstřícnost. Opravdu je po těch třech měsících brali jako stálé zaměstnance. Každodenní komunikace v cizím jazyce byla samozřejmostí. Většina komunikace probíhala v angličtině, mladá generace anglicky mluví, ale nevyhnula se jim ani španělština. Během stáže proběhly dvě monitorovací návštěvy pedagogů, na začátku a ke konci stáže, kteří navštívili pracoviště a hovořili se zaměstnavateli, setkali se s pracovníky agentury a hodnotili průběh stáže se žáky. Všichni vyjadřovali spokojenost.

Tři měsíce je i dostatečně dlouhá doba na to poznat španělský styl života a mentalitu Španělů, jejich zvyky, tradice a kulturu. Seznámili se s ostatními stážisty a stážistkami, navštívili kluby, diskotéky. Pracovníci agentury se jim věnovali, hlavně Wiki, která se jim věnovala i ve svém volném čase. Na všechny zapůsobila již od začátku svou otevřeností, přívětivostí a kamarádským přístupem. Poznali město Valencii, která jim učarovala svou různorodostí. Kromě památek je to město podporující sportování, cyklistiku. Navštívili Oceanografic a většinu času trávili u moře. Hodně cestovali a poznali okolí Valencie.