Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Minimální preventivní program

Úvod » Pro studenty » Výchovné poradenství » Minimální preventivní program

Koordinace preventivních aktivit ve škole

 • seznámit vedení školy s obsahem programu a domluvit základní pravidla jeho realizace
 • spolupráce školní metodičky prevence s ostatními pedagogy, s pracovníky pedagogicko‑psychologické poradny a dalšími organizacemi, které se zabývají danou problematikou

Vlastní program

A) Konkrétní aktivity pro jednotlivé ročníky

První ročníky:

 • besedy s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence na téma Adaptační problémy středoškoláků
 • formování třídních skupin
 • ekologie – besedy a aktivity v přírodě
 • přednáška a beseda na téma Neonacismus, rasismus a další extremistické jevy naší současnosti
 • audiovizuální tvorba dětí a mládeže s tematikou mladí a média, např. jakou roli hrají média při formování názorů a životních postojů dětí a mládeže
 • lyžařský výcvikový kurs
 • exkurze do Krajské knihovny
 • seminář protidrogové prevence
 • seminář Kyberšikana - PČR

Druhé ročníky:     

 • ekologické semináře
 • filmový festival Jeden svět
 • přednáška a beseda na téma Neonacismus, rasismus a další extremistické jevy naší současnosti
 • audiovizuální tvorba dětí a mládeže s tematikou mladí a média, např. jakou roli hrají média při formování názorů a životních postojů dětí a mládeže
 • multimediální představení The Action (organizuje Besip)
 • formování klimatu třídy – dotazníky, besedy

Třetí ročníky:       

 • návštěva koncentračních táborů Terezín nebo Osvětim
 • program dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět
 • multimediální představení The Action (organizuje Besip)
 • týdenní sportovně-turistický kurs
 • formování klimatu třídy – dotazníky, besedy

Čtvrté ročníky:  

 • semináře k tématům Jak se zorientovat na trhu práce, Jak uspět při pracovním pohovoru a Finanční gramotnost
 • beseda s policistou, právníkem, pracovníkem probační a mediační služby aj.

B) Další aktivity, realizované v průběhu výchovně-vzdělávacího procesu, které jsou zaměřeny na všechny studenty

 1. Odborné exkurze do podniků / strojírenské, elektrotechnické a počítačové firmy v regionu, elektrárna Temelín, TPCA Kolín aj. /
 2. Návštěva odborných výstav / Invex, Mezinárodní strojírenský veletrh Brno, Ampér, veletrh strojírenských technologií, autosalon Lipsko /.
 3. Výlety do Prahy / muzea, divadla, výstavy umění, exkurze do České televize, planetárium, Pražský hrad aj. /.
 4. Návštěva vybraných filmových, divadelních a hudebně-vzdělávacích představení.
 5. Plesy školy
 6. Účast studentů v soutěžích
  • olympiády v českém, anglickém a německém jazyce, matematice a fyzice
  • mezinárodní matematická soutěž Klokan
  • mezinárodní soutěž Neisse ve znalostech z fyziky a elektrotechniky
  • soutěž středních škol v programování
  • literární soutěže

C) Volnočasové aktivity

 • Nabídka sportovních kroužků: basketbal, fotbal ( zároveň po celý školní rok probíhá
 • mezitřídní fotbalový turnaj), volejbal, florbal, šachy. Studentům je také k dispozici moderně vybavená posilovna.
 • Školní časopis – Studenti již několik let vydávají školní časopis Zkrat, pravidelně každý měsíc nové číslo. Časopis dává nejen prostor pro tvořivost studentů, ale zvyšuje také jejich zájem o dění ve škole. Zkrat má i svou elektronickou podobu a je zveřejňován na webových stránkách školy.

D) Klíčové kompetence prevence v rámci podpory zdraví a zdravého životního stylu jako součást jednotlivých předmětů

 • Český jazyk a literatura – patologické jevy v dílech spisovatelů, média a jejich vliv na formování názorů mladých lidí.
 • Cizí jazyky – život a problémy mládeže v jiných zemích, drogové závislosti.
 • Základy společenských věd – utváření národní identity, boj proti rasismu a xenofobii, opiové války, kolonialismus a jeho důsledky, zákonodárství, člověk ve společnosti, zdravý životní styl, ochrana vlastního zdraví, sociálně patologické jevy jako celek
 • Chemie – zneužívání návykových látek, rizika vzniku závislosti, léky, nikotin.
 • Praxe – bezpečnost a ochrana zdraví při práci, práce s organickými rozpouštědly, s elektrickým proudem, s otevřeným ohněm.
 • Tělesná výchova – výchova ke zdravému životnímu stylu, vliv omamných a psychotropních látek na lidské tělo, účast v mnoha sportovních soutěžích středních škol na okresní i krajské úrovni.
 • Biologie – potravní řetězec, poruchy příjmu potravy a jejich důsledky, zdravý životní styl (alkohol, nikotin, drogy).
 • Výpočetní technika – problematika internetu a závislosti na počítačových hrách, virtuální realitě a počítačích obecně.
 • Matematika – patologické hráčství (v rámci výuky kombinatoriky).
 • Ekologie – výchova ke zdravému životnímu styl

E) Školní knihovna

 • Ve školním roce mají studenti možnost navštěvovat školní knihovnu, tzv.    Infocentrum, kde jsou jim k dispozici odborné i populárně naučné časopisy, noviny a téměř 8 000 knižních titulů jak odborných, tak beletristických.

F) Internet

 • Studenti mohou ve volném čase využívat Internet, od pondělí do čtvrtka do 19 hodin a v pátek do 15 hodin.

G) Schránka důvěry

 • Studentům je k dispozici schránka důvěry, umístěná v prvním patře vedle sborovny. Ve čtyřech vitrínách (dvě v prvním a dvě ve druhém patře) jsou publikovány důležité informace k výchovně vzdělávací problematice.
 • Konzultační hodiny
  • Metodička prevence Mgr. Jana Dousková
  • úterý 12.30 – 14.30  a dle dohody

H) Spolupráce s rodiči

 • Rodiče budou informováni na třídních schůzkách, které se konají dvakrát ročně, o realizaci minimálního preventivního programu na škole. Škola nabízí rodičům pomoc (funkční poradenský systém školy včetně kvalitní práce třídních učitelů směrem k rodičům) nebo její zprostředkování (adresář poskytovatelů služeb zabývajících se problematikou zvládání sociálně nežádoucího chování) při řešení problémů s dětmi. Spolupracujeme s rodiči i při pořádání vzdělávacích a výchovných akcí.
 • Rodiče jsou také seznámeni s postupem školy v případě problémů žáků s drogami, alkoholem a šikanou.
 • Využíváme všech forem komunikace – telefon, e-mail, osobní setkání.

I) Seznam zařízení, která se zabývají problematikou primární prevence v oblasti sociálně patologických jevů, a další užitečné kontakty