Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Specifické poruchy učení

Úvod » Pro studenty » Výchovné poradenství » Specifické poruchy učení

Seznam specifických poruch

Dyslexie – porucha čtení

Dyslexie je nejznámější pojem z celé skupiny specifických vývojových poruch učení (dále jen SVPU). Tento pojem je nestarší a porucha čtení, která se pod ním skrývá, nejnápadněji ovlivňuje školní prospěch. Úroveň čtení je obvykle výrazně nižší než všeobecná inteligence.

Dysgrafie – porucha psaní

Dysgrafie se projevuje obtížemi se zapamatováním si tvaru písmen, obtížemi v napodobení písmen, kvalitou písma, která s množstvím klesá, písmo se stává nečitelným.

Dysortografie – porucha pravopisu

Dysortografie se často vyskytuje v kombinaci s předchozími poruchami. Nepostihuje celou oblast gramatiky, ale jen tzv. specifické jevy – vynechávání interpunkčních znamének (háčky, čárky, tečky).

Jedinci s poruchou pravopisu nerozlišují rozdíl ve slabikách di-dy, ti-ty, ni-ny, přidávají, zaměňují, vynechávají písmena ve slovech či celé slabiky, nedokáží aplikovat mluvnická pravidla, která mají naučena. Mají výrazně porušený jazykový cit.

Dyskalkulie – porucha matematických schopností

Dyskalkulie se vyskytuje izolovaně, ale někdy i v kombinaci s předchozími poruchami. Spočívá v poruchách předčíselných představ, tzn. třídění prvků dle tvaru, barvy, velikosti, určování počtu prvků aj.

Děti mívají ve škole potíže v číselných představách (smysl číslovek, řazení čísel aj.), ve struktuře čísla, hodnotě číslice v čísle, nejsou schopny provádět matematické operace s číslem, mívají poruchu zrakové či sluchové paměti pro čísla, špatnou orientaci v čase a prostoru.

Neverbální poruchy učení

Pro neverbální poruchy učení jsou charakteristické obtíže v prostorové orientaci, potíže v tělesné výchově, sociální orientaci, potíže ve smyslu pro rytmus, jedinci nemají smysl pro humor aj. Méně citelně se neverbální poruchy promítají do školní výuky, ale jsou závažné pro vývoj osobnosti dítěte.
 

Příčiny specifických poruch učení

 • lehké mozkové dysfunkce(jiné označení: lehké dětské encefalopatie či minimální mozkové dysfunkce)
  • lehké mozkové dysfunkce se vztahují na děti při zachovaných intelektových předpokladech s určitými poruchami učení či chování, spojených s odchylkami funkce centrálního nervového systému, tzn. různé kombinace v oslabení vnímání, tvoření pojmů, řeči, paměti, koncentrace pozornosti, pudů, motoriky
 • dědičnost
 • kombinace dědičnosti a lehkých mozkových dysfunkcí
 • neurotická nebo nejasná etiologie(původ).
 • Všechny uvedené poruchy jsou zdravotním oslabením

Vymezení práce se studenty s SPU

Vymezení práce se studenty se specifickými poruchami učení nabízí Metodický pokyn ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování:

 • Škola umožní žákům užívat dostupné kompenzační pomůcky
 • např. kalkulátor, počítač, diktafon, bzučák, speciální učebnice apod.
 • Škola respektuje individuální pracovní tempo žáka
 • Využívá možnosti úpravy rozsahu učiva a odpovídajícího snížení nároků na  školní výkony žáka zatížené poruchou
 • Individuální úpravy způsobu hodnocení a klasifikace s přihlédnutím k postižení žáka apod.
  • Např. při výuce jazyků je třeba upřednostňovat ústní osvojování, doplňování textu, omezit psaní diktátů a individuálně upravit způsob psaní, při čtení užívat kratší texty, kontrolovat porozumění, při psaní preferovat kritérium čitelnosti před úpravností
  • při poruše matematických schopností využívat co nejvíce názorných pomůcek
 • K trvajícím příznakům postižení škola přihlíží po celou dobu studia a přizpůsobuje průběh a organizaci vzdělávání, přijímacích zkoušek a závěrečných zkoušek.
 • Způsob hodnocení a klasifikace žáka vychází ze znalosti příznaků postižení a uplatňuje se ve všech vyučovacích předmětech, ve kterých se projevuje postižení žáka, a na všech stupních vzdělávání.
 • Za obsah a realizaci podpůrného výukového programu odpovídá učitel příslušného vyučovacího předmětu.

Odborný posudek a doporučení

Konkrétní doporučení pro potřeby vzdělávání žáka ve střední škole obsahuje stejně jako u žáků základních škol odborný posudek zpracovaný poradenským zařízením. V odborném posudku jsou zahrnuty základní náležitosti, jako je stanovení doby platnosti posudku, konkrétní doporučení pro úpravu způsobu konání přijímacích zkoušek na střední školu, doporučení pro průběh vzdělávání žáka, popřípadě doporučení způsobu konání závěrečných nebo maturitních zkoušek.

Mezi nejčastější doporučení vůči žákům se specifickými poruchami učení ve střední škole patří:

 • zadávat úkoly raději kratší a na úrovni pro žáka zvládnutelné, hovořit s žákem o možné obtížnosti, o tom co sám považuje za splnitelné
 • respektovat pomalejší osobní tempo žáka
 • vést žáka k automatizaci úkonů pomáhajících mu kompenzovat poruchu, tj. používání magnetofonu, walkmana, barevného zvýrazňování pojmů apod.
 • psát na tabuli i žákovi do sešitu čitelně,
 • vše, co žák dostává jako pomůcky, musí pro něj být z hlediska nových informací zpracovatelné
 • pro lepší orientaci v textu používat zvýrazňovače
 • umožnit žákovi  vlepovat do sešitů okopírované poznámky od spolužáků, případně psát si zápisy na počítači a vytisknuté vlepit do sešitu
 • učit žáka učit se, učivo, které se naučil, by si měl žák opakovat nahlas
 • zpětná vazba musí navazovat bezprostředně na žákovu odpověď
 • učit žáka myslet nahlas
 • zdatnější studenti mohou pomáhat slabším
 • pomoci žákovi osvojit si dovednost poučit se z vlastních chyb

Odborné posudky také zdůrazňují nutnost pravidelné domácí přípravy žáků a procvičování čtenářských dovedností.
Specifické poruchy učení a maturitní zkoušky
.

Podle pravidel nové státní maturity se zároveň s přihláškou podává i žádost o uzpůsobení podmínek. Žádost doloží žáci vyplněným protokolem na základě vyšetření. V žádosti se uvedou doporučení z poradny, včetně chyb, které by měly být u maturity tolerovány.  U zkoušky samotné se maturant může dočkat delšího časového limitu nebo povolení různých kompenzačních pomůcek – od speciálního psacího náčiní, zvýrazňovačů po slovníky nebo notebook. Měly by to být ale ty, které už žák používal během studia. Podle míry postižení mohou být žáci se SVPU řazeni do 3 základních skupin, u kterých je třeba přistoupit k následujícím kompenzacím:

 • Skupina I: navýšení čas. limitu o 25 %; kompenzační pomůcky
 • Skupina II: navýšení čas. limitu o 50 %; formální úpravy zadávací dokumentace; případně obsahové úpravy, možnost zápisu řešení přímo do testového sešitu; kompenzační pomůcky
 • Skupina III: navýšení čas. limitu o 100 %; ostatní uzpůsobení stejná jako u skupiny II

Každému konkrétnímu žákovi bude pedagogicko-psychologickou poradnou vypracován posudek, ve kterém budou uvedeny konkrétní opatření u maturity přípustná.