Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Poruchy učení a jednotlivé předměty

Úvod » Pro studenty » Výchovné poradenství » Poruchy učení a jednotlivé předměty

Rady pro všechny předměty

V jednotlivých předmětech je nezbytné postupovat individuálně podle typu a tíže SVPU. Určitě to neznamená pro daného studenta automaticky lepší známku, jde o to vytvořit podmínky pro co nejlepší výkon. U mnohých postupů se jedná o intuitivní záležitost, kterou řada učitelů ve výuce dělá automaticky. Níže jsou uvedeny obecně platné rady pro všechny předměty.

 • užití diktafonu
 • pomoc laptopu
 • zkoušet ústně spíše než písemně
 • zadávat testy spíše než písemky
 • dát více času na zpracování úkolu
 • poskytnout studentovi již hotové zápisy s místy na doplňování
 • strukturovat učební texty

Je na to čas?

Nezanedbatelnou otázkou pro učitele je, zda je na takovýto přístup ke studentovi dostatek času. Samozřejmě z počátku bude časová investice větší, zejména díky tomu, že bude třeba nastudovat a zvyknout si na konkrétní opatření a přístupy. Později však budou postupy zautomatizované. Stejně tak časová investice do studenta se SVPU v konzultačních hodinách se může velmi rychle vrátit. V konečném důsledku a po „zaběhnutí“ takového systému dojde k ušetření času.

Je také třeba mít na paměti, že mnoho z uvedeného není třeba realizovat ve zvláštním vyhrazeném čase. Dané postupy lze aplikovat v době, kdy ostatní studenti píší nebo samostatně pracují. Případně je lze využít pro celou třídu, protože jsou názorné a mohou usnadnit studium všem studentům, nejen s SVPU.

Český jazyk

Český jazyk je jeden z předmětů, ve kterém mají studenti s poruchami učení největší problémy. Mohlo by jim pomoci následující:

 • zpřehlednění učiva – důraz na strukturaci učiva
  • na papíry velkého formátu, v sešitě
  • na nástěnce
 • vést studenty k vypracování přehledných gramatických tabulek s užitím barev
 • při výkladu užívat barevné znázornění (barevné fixy)
 • výukové hry
  • se skrývačkami (hledej číslovky odvětví – 2)
  • vymýšlení vět na slovní druhy
  • lístěčky se slovy apod.
 • opravovat chyby v napsaném textu

 

Diktáty

S čím mají jednotlivé skupiny studentů v diktátech problémy:

dysortografii -  znají pravidla, ale neumí správně napsat;

dyslektici – mají problémy se čtením diktátu (kontrolou);

dysgrafici - se soustředí na psaní (mnoho energie) a pak následně mají problém v gramatice.

 

Bylo by obecně dobré diktát realizovat ústně popřípadě ústně přezkoušet po diktátu (zdůvodnění jevů).  To ovšem nejde vždycky. Proto je vhodné se řídit níže uvedenými tipy.

 • zadávat diktáty předem procvičené (u těžkých forem SVPU)
 • slova víckrát cvičená
 • diktát jen slov (ne vět) – 10- 20 slov
 • diktát malého množství krátkých vět na daný jev cca 5-6 vět
 • nestřídat moc jevů v jednom diktátu!
 • diktát psát na učitelově nebo školním laptopu
 • více času – vysbírat od žáka s SVPU jako posledního
 • tempo diktování dle nejpomalejšího
 • hodnotíme, co dítě stihlo
 • dáme jen půlku z diktátu pro ostatní
 • tlakový diktát – na určitý daný čas
 • diktát jako doplňovačka
 • pracovní listy na procvičení jevů (u 1.roč.)
 • napsat správně slovo, kde se chybovalo, nezvýrazňovat chyby
 • nepodtrhávat chyby červeně – to si mají tendenci zapamatovat
 • popř. vést žáka k tomu, aby si vytvořil speciální sešit na slova, ve kterých chybuje

 

Literatura

Studenti s SVPU mají často záporný vztah ke čtení, proto je dobré je ke čtení motivovat. Texty lze volit také více „přívětivé“ , roli hraje téma, členění textu, velikost písma a ilustrace.

Tipy na hry motivující ke čtení:

 • hádání spisovatele (jsem K.H.Mácha)
 • určit autora dle úryvku
 • nakreslit komiks z díla, karikaturu umělce
 • letáčky, plakáty s autory
 • vlastní čítanka
 • vlastní báseň shrnující děj v knize apod.
 • vymyslet konec daného příběhu
 • Čtení i komiksů
 • Čtení v duetu (střídání se)

Zkoušení z literatury:

 • ústně
 • testy s možností volby
 • hlavní orientace v literární historii, názor na dílo apod.

 

Sloh

V čem jsou obtíže:

dyslektici - problém s kontrolou textu;

dysortografici – problém s pravopisem;

dysgrafici -  snížená kvalita písma.

 

Tipy a nápady:

 • hodnotit obsah, nápaditost, dodržení slohového útvaru a ne formu
 • užití počítače (pozor na automatickou korekci chyb pomocí programů – lze vypnout!)
 • zadávat psaní kratších příběhů
 • dokončit příběh
 • hodnotit ústní projev
 • hry se slovy (přísloví, synonyma, homonyma, protiklady, pranostiky, reklamy, přísloví, křížovka..)
 • reportáž – diktafon
 • „osud“ předmětu
 • recept
 • detektivka
 • řešení situace

Cizí jazyky

S cizími jazyky mají žáci s SVPU také velké obtíže. Neznamená to však, že by se je neměli učit. Objevují se stejné obtíže jako v českém jazyce plus:

 • obtíže v zapamatování si slovíček
 • neobvyklá výslovnost
 • problém odlišné akustické a grafické podoby slov

 

Je důležité zvážit typ cizího jazyka, který si student volí. U němčiny například činí velký problém, že se jinak píše a jinak čte a má mnoho pravidel. U angličtiny je méně výjimek,  objevuje se častější v médiích. Cílem je, stejně jako u jakéhokoliv studenta, naučit porozumění jazyku, znalosti základních pravidel a zejména schopnost dorozumět se.

 

Tipy:

 • upřednostnit ústní zvládání jazyka
 • užívat sluchovou cestu pro naučení se
 • magnetofon, diktafon, předříkávání
 • poslechy s přepisem textu
 • písničky, hádanky, anekdoty
 • názornost (konkrétní předměty – slovníky, pexesa, lístečky)
 • každodenní situace
 • běžné fráze, běžné nápisy (vlak, restaurace, hotel..) a návody výrobků
 • méně slovíček a častěji opakovat
 • gramatické přehledy (mapy, schémata)
 • správná výslovnost (přibližně)
 • více času
 • kratší texty ke čtení
 • doplňovačky, doplňování slov
 • v písemném projevu tolerovat slova napsaná alespoň foneticky správně

 

U studentů se SVPU je také třeba zohlednit znalosti i jiné než jazykové – kultura a zvyky dané země, filmy, knihy apod. a stejně tak i vztah k jazyku.

Matematika, fyzika, chemie

Matematika

Matematika bývá (nejen) pro studenty s SVPU oříškem. Problémy mají:

dyskalkulici – viz dyskalkulie

dyslektici – čtení slovních úloh, záměny čísel

dysgrafici - problémy v rýsování (geometrii), nákresech, v grafech, problém v zápisu tvarově podobných číslic, problém v pořadí číslic

 

Doporučuje se:

 •  používat pomůcky:
  • kalkulačky, matematické tabulky, návody postupů na kartičkách, popř. Tahák do kapsy (Tobiáš)
 • využívat názorných pomůcek, pokud to jde
 • rozfázovat pracovní postupy
 • vytvořit jednoduchý postup řešení skupiny typů úkol a graficky jej znázornit
 • preferovat ústní formu
 • dát více času
 • kontrolovat pochopení zadání
 • zkoušet zvládnutí a pochopení učiva
 • kontrolovat postup – jednotlivé kroky
 • opakovat velmi často
 • v geometrii tolerovat sníženou kvalitu rýsování, ale postup musí znát!

 

Fyzika, chemie

 • problém se vzorci, rovnicemi, názvoslovím
 • problém s převody jednotek, grafy

Odborné předměty

Je nutné

 • naučit studenta pracovat s textem:
  • strukturovat text
  • dělit si jej na kratší úseky
  • podtrhávat klíčová slova
  • vytvořit osnovu, "pavouka" (myšlenkovou mapu)
  • kontrolovat u studenta pochopení textu
 • věnovat pozornost čtení cizích výrazů – mnemotechnické pomůcky
 • zapojovat do výuky názorné pomůcky
 • využívat audiovizuální techniku
 • využívat pohyb a činnost
 • používat aktivizující styl učení
 • vést zápisy do sešitu:
  • krátké zápisy do sešitu, osnova a hlavní body
  • popřípadě hotový zápis od učitele, zvýraznit
  • užití grafického znázornění, mentálních map
 • vhodný styl učení:
  • přečtení
  • podtrhávání
  • předříkávání

 

Literatura

Cermat - maturita bez handicapu 

CERMAT: Maturitní zpravodaj 4/2008.

CIMLEROVÁ, P., POKORNÁ, D.: K problematice diagnostiky SPU u dospívajících. In: Sborník Specifické poruchy učení 1997–98. Praha : Portál, 1998

JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H., SOVOVÁ, H.: Specifické poruchy učení na 2. stupni ZŠ. Praha: D & H, 2003.

MERTIN, V., KUCHARSKÁ, A. a kol.: Integrace žáků se specifickými poruchami učení. Praha: IPPP, 2007.

MICHALOVÁ, Z.: Specifické poruchy učení na 2.stupni ZŠ a na škole střední. Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2001.

MŠMT ČR: Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení nebo chování č.j.: 13 711/2001-24

NOVOTNÁ, N: Všechna ta „dys“aneb průvodce učitele po specifických poruchách učení

na střední škole. Praha: Gymnázium Jana Palacha, 2009

POKORNÁ, M.: Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál, 2006.