Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Praxe 4. ročníků

Úvod » Pro studenty » Praxe » Praxe 4. ročníků

 odborné praxE 4. ročníků

Na této straně naleznete souhrnné informace k praxím ve 4. ročníků vč. nejdůležitějších termínů.

Praxe začínají v prvním týdnu nového školního roku 2024/ 2025 - od 2. 9. 2024.

Pro nadcházející školní rok 2025/2026 budou informace aktualizovány v 06/2025.

Schéma zařazení odborné praxe (resp. maturitních prací) v rámci maturitních zkoušek (ZDE).

Základní podmínky zvolení povinně volitelného předmětu "odborné praxe" jsou: 

 • žáci musí mít zadání maturitní práce z dané firmy
 • žáci mají domluveného vedoucího maturitní práce ze školy (učitele z daného oboru)
 • odborné praxe ve firmách ve 4. ročníku probíhají od září do konce dubna, vždy jeden den v týdnu po celou dobu. Žáci si vedou výkaz dlouhodobých odborných praxí, který je průběžně kontrolován a žáci jsou na jeho základě to hodnoceni do povinně volitelného předmětu "odborné praxe". 

 • žáci ve 4. ročníku, kteří se účastní odborných praxí ve firmách, vedou po celou dobu výkaz praxe (A4 vytištěná oboustranně) a tento výkaz pravidelně (1x / měsíc) odevzdávají ke kontrole osobě určené ke kontrole praxí. Žíci jsou na základě výkazu praxe honoceni. Výkaz musí být po každé jednotlivé praxi kompletně vyplněn (datum, náplň praxe, známka, podpis odpovědné osoby za daný den praxe)

Obor strojírenství: 23-41-M/01 a obor elektrotechnika: 26-41-M/01

Bližší informace:

 • dlouhodobé odborné praxe pronásledující školní rok si žáci domlouvají ve firmě již během třetího týdne odborných praxí ve 3. ročníku;
 • témata maturitní práce stačí domluvit rámcově, stejně tak i cíle MP ... zkontaktují potenciální vedoucí prací a domluví si je;
 • domluvené odborné praxe zapíší do sdílené tabulky (ZDE). Doplní data do sloupců E-H.
 • účastnit se dlouhodobých odborných praxí ve 4. ročníku mohou pouze žáci, kteří mají praxe zapsány ve sdílené tabulce nejpozději do 16. 6. 2024, 
 • vyplněné a podepsané dohody o praxi ve 4. ročníku - viz webová aplikace https://praxe2.pslib.cloud/ ... dodat do školy nejpozději do 23. 6. 2024.

Obor informační technologie: 18-20-M/01

Bližší informace k oboru informační technologie:

 • domluvené odborné praxe zapíší do sdílené tabulky (ZDE). Doplní data do sloupců D-G.
 • řídí se pokyny vedoucího předmětové komise IT Ing. Marka Pospíchala (vykazování praxí, ...)

 

Výkaz z praxí- odkaz pro oboustranný tisk zde. (použijte oboustranný tisk, stačí čB tisk)

 

MATURITNÍ PRÁCE (MP) - obory E, S, P

xx.09.2024 - výběr vlastního tématu, které by student chtěl zpracovávat, dohoda s vedoucím práce, příprava cílů a osnovy práce

xx.09.2024 - zadání tématu do systému, rozvaha o finanční náročnosti práce (vedoucí práce) a tisk přihlášky

xx.10.2024 - podpisy dle posloupnosti až k třídnímu učiteli = TU vybere od studentů všechny přihlášky

xx.10.2024 - podpis a schválení přihlášek ředitelem školy a následné odevzdání do infocentra paní Lupoměské

xx.11.2024 - 1. kontrolní termín

xx.12.2024 - kontrola v mezičase (nepovinné)

xx.01.2025 - 2. kontrolní termín

xx.02.2025 - 3. kontrolní termín

xx.03.2025 - odevzdání práce 1-2 tištěná pare (dle pokynu vedoucího práce) + el. podoba např. na SD kartě vlepené na zadních deskách práce, všechny praktické výstupy, odevzdání 1 elektronické pare pro SOČ

Viedo návod na práci s dokumentem: https://youtu.be/fE4CC-pKbLQ

SOUBORY KE STAŽENÍ