Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Obor Průmyslová elektrotechnika

Úvod » VOŠ » Pro uchazeče » Obor Průmyslová elektrotechnika

obor průmyslová elektrotechnika

Pro školní rok 2018/19 je nově akreditován obor pro studium při zaměstnání s názvem 26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika. Tento obor můžete studovat ve dvou zaměřeních:

 • průmyslová automatizace
 • informační technologie v elektrotechnice

V následujícím textu si můžete přečíst popis oboru 26-41-N/08 Průmyslová elektrotechnika.

 

Popis oboru 26-41-N/08 průmyslová elektrotechnika

Obor 26 - 41 - N/08 Průmyslová elektrotechnika (tříletý obor). Kombinované studium (dálkové při zaměstnání nebo vysoké škole) je určeno pro dálkové studium ze všech středních škol a je podobné studiu bakalářskému, organizovanému na vysokých školách, od něhož se liší hlavně orientací na praktickou stránku výuky. Ukončuje se absolutoriem a úspěšný absolvent získává oprávnění používat označení diplomovaný specialista (DiS) v oboru Průmyslová elektrotechnika. Důlěžitým faktorem je, že absolvent získává Vyhlášku č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

 

Profil absolventa

Absolvent vyššího odborného vzdělávání vzdělávacího programu Elektrotechnika je připraven na výkon většiny činností, které souvisejí s provozem elektrických zařízení a automatizovaných systémů řízení v průmyslových podnicích. Stejně tak je odborně vybaven pro pokračování studia na vysoké škole obdobného zaměření.

Absolvent byl vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární, ale i pro celoživotní vzdělávání a uplatnění na trhu práce.

 

ODBORNÉ ZNALOSTI, SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI

 • projektovat rozvody elektrické energie
 • projektovat světelné a elektrické otopné soustavy
 • projektovat elektrické pohony
 • programovat logické řídící systémy
 • provádět elektrotechnická měření
 • používal poznatky z informatiky na úrovni potřebné pro úspěšné uplatnění v praxi nebo v dalším vzdělávání
 • diagnostikovat a odstraňovat závady elektrických obvodů a zařízení
 • provádět základní elektrotechnické montážní a elektroinstalační práce
 • využívat při své odborné činnosti normy, předpisy a standardy
 • využívat při získávání informací, při komunikaci a při odborných činnostech výpočetní techniku a informatiku
 • aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení konkrétních úkolů
 • řešit konkrétní úkoly samostatně i v týmu, zvládnout organizaci a řízení týmu
 • prezentovat výsledky své práce a své schopnosti
 • volit správný způsob verbální a písemné komunikace
 • vést ve svém oboru jednání v cizím jazyce
 • hodnotit kvalitu své práce

Součástí studia je souvislá praxe v podnicích. Studenti si při ní ověří svoje schopnosti použít ve škole získané poznatky v praktickém provozu. Praxe je v I. a II. ročníku dvoutýdenní a koná se v závěru školního roku, ve III. ročníku je čtyřměsíční v období září až prosinec. Praxi si vyjednává sám student a  vykonává při ní práci, která navazuje na přípravu ve škole.

 

učební plány jednotlivých zaměření a popis předmětů

 

Ukončení studia

Studium končí na konci třetího ročníku skládáním absolutoria v průběhu měsíce června. Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce a ústní zkouška z odborných předmětů a anglického jazyka.

 

 

Máte zájem o studium?

Líbí se vám charakter studia? Pročtěte si podmínky přijímacího řízení na vyšší odbornou školu v Liberci.

 

Máte nějaký dotaz?

Pakliže by vás cokoliv zajímalo nebo byste měli dotaz k přijímacímu řízení a studijnímu oboru, neváhejte nás kontaktovat na sekretariat@pslib.cz nebo volejte na +420 487 989 611.