Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád kolárny

Každý uživatel kolárny je povinen dodržovat tento provozní řád kolárny.

Kolárna SPŠSE a VOŠ Liberec slouží k ukládání jízdních kol žáků a zaměstnanců v pracovních dnech v době od 7:00 hod. do 17:00 hod. 

Zájemce, který chce kolárnu využívat, se musí zaregistrovat a případně uhradit manipulační poplatek (je-li vedením školy vyžadován). Registrace a aktivace čipu pro přístup do kolárny se provádí v infocentru školy. Případné potvrzení o zaplacení poplatku je nutné uschovat pro případnou kontrolu.

Do kolárny se vstupuje s kolem vchodem ze severní strany budovy. Dveře se otevřou automaticky po načtení čipu na terminálu a samy se uzavřou po cca 15-ti sekundách. Zevnitř se dveře otvírají spínačem před schodištěm. Průchod do školy je možný pravými dveřmi, levé slouží pro vstup do malé tělocvičny.

 

Pravidla pro ukládání nebo vyzvednutí kol:

- vstup do kolárny je povolen jen pro uložení nebo vyzvednutí kola,

- je zakázáno se bezdůvodně zdržovat v kolárně,

- při vstupu je nutno se identifikovat na terminálu a nedovolit vstup nepovolané osobě,

- zákaz manipulace s automatickými vstupními dveřmi, nepřidržovat je a násilím neotvírat,

- kolo ukládat pouze do stojanu a řádně uzamknout vlastním zámkem,

- kolo si vyzvedávat nejpozději v 16:45 hod.,

- box na odložení přilby nenechávat odemčený,

- zkontrolovat řádné uzavření a zaklapnutí všech dveří,

- zákaz manipulace s koly ostatních,

- neotvírat okna,

- kolo neopírat o stěny, nepoškozovat zařízení kolárny a udržovat pořádek,

- závady ihned hlásit vedení školy nebo školníkovi.

Při porušování tohoto řádu je škola oprávněna dotyčnému zamezit vstup do kolárny bez náhrady a s žáky zahájit kázeňské řízení.

Správce kolárny:

Dalibor SLÁNSKÝ - školník, 604 576 525, dalibor.slansky@pslib.cz