Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád šaten

Každý žák SPŠSE a VOŠ Liberec je povinen dodržovat tento provozní řád šaten.

Provoz šaten organizuje a řídí pověřený zástupce ředitele školy (dále jen „ZŘŠ“). Ten přiděluje třídě skříňky dle počtu žáků a řeší všechny případy, které nemůže vyřešit třídní učitel.

Třídní učitel (dále jen „TU“) seznámí všechny žáky s tímto řádem. Přiděluje skříňky žákům, vede jejich evidenci a zajišťuje shodu s centrální evidencí (elektronicky hlásí změny ZŘŠ).

Skříňku a klíčky k ní přiděluje TU na začátku studia obvykle dvěma studentům a je povinen nejméně jednou za čtvrtletí zkontrolovat stav třídě přidělených skříněk. Ve spolupráci se ZŘŠ řeší závažné případy poškození skříněk. Je oprávněn v případě zaviněného neopravitelného poškození požadovat od žáka finanční náhradu. Na konci docházky žáků do školy TU spolu se ZŘŠ převezme od žáků skříňky zpět. Skříňky musí být nepoškozené, vyklizené a čisté (zámek uzamčený na petlici).

Žák vstupuje do školy a odchází z ní přes školní dvůr a šatnu, kde se převléká a přezouvá. Přístup do šaten je umožněn pomocí čipu od 6:30 hod. do 19:00 hod. (pátek do 15:00 hod.). 

Pobyt v šatnách mimo dobu potřebnou na přezutí a převlečení je zakázán.

Šatní skříňka je určena pouze na odložení venkovní obuvi, svrchního oděvu a krátkodobé uložení věcí na TEV (cvičební úbor, tenisky) a PRA (pracovní oděv a obuv).

Skříňka není trezor a neslouží k ukládání cenných věcí a peněz! Skříňku žák zamyká pouze školou přiděleným visacím zámkem. Použití jiného zámku není povoleno a takovýto zámek bude bez náhrady a upozornění odstraněn. Žák má obvykle po celou dobu své docházky přidělenu stejnou skříňku. Skříňka nesmí být ponechána odemčená, vyklízí se na hlavní prázdniny a s ukončením docházky. Jeden klíč je uložen u ZŘŠ. Škola si vyhrazuje právo skříňku bez oznámení kdykoliv z provozních či kontrolních důvodů komisionálně odemknout.           

Student udržuje svou skříňku a zámek v pořádku (včetně číselného označení).
Je zakázáno novou skříňku jakkoliv upravovat, polepovat samolepkami, popisovat či jinak poškozovat, a to i zevnitř! Drobné škody či závady odstraní student ihned sám nebo ve spolupráci se školníkem. Bez prodlení nahlásí TU závažné poškození skříňky třetí osobou (pokud možno i se jménem viníka), jinak je za škodu odpovědný.

Provoz v šatnách je z bezpečnostních důvodů, ochrany majetku a prevence před krádežemi monitorován kamerami.

Správce šaten:

Dalibor SLÁNSKÝ - 604 576 525, dalibor.slansky@pslib.cz