Provozní řád počítačových učeben

Úvod » O škole » Dokumenty » Pokyny a řády » Provozní řád počítačových učeben

Každý návštěvník počítačové učebny je povinen dodržovat tento provozní řád.

Přístup do počítačové sítě a učeben

 1. Do počítačové sítě a učeben mají přístup jen studenti a zaměstnanci SPŠSE a VOŠ.
 2. Každý uživatel je povinen chránit si svůj uživatelský účet netriviálním heslem, a to uchovávat v tajnosti. Používání cizích účtů a zjišťování hesel jiných uživatelů je přísně zakázáno.
 3. Ukončením studia nebo pracovního poměru se ruší uživatelský účet a zaniká právo přístupu do počítačové sítě a učeben.
 4. Vstup do počítačových učeben je studentům umožněn jen s vědomím vyučujících nebo pověřených osob (služba, školník).

Povinnosti návštěvníků učeben

 1. Výjimky z následujících pravidel musí výslovně schválit správce sítě nebo příslušný vyučující (předmětu nebo správce učebny).
 2. Všichni návštěvnící počítačových učeben mají za povinnost řídit se obecnými bezpečnostními předpisy.
 3. Všichni návštěvníci mají za povinnost udržovat v učebně pořádek a čistotu. Vstup do učeben je možný pouze v přezůvkách. V učebnách je zakázána konzumace potravin a nápojů.
 4. Je povinností všech návštěvníků učeben a uživatelů počítačové sítě hlásit závady vyučujícím a zároveň také do školní emailové konference na adrese zavady@pslib.cz a to ihned po jejich objevení nebo příchodu do učebny..
 5. Všichni návštěvníci počítačových učeben mají za povinnost šetřit elektřinou (např. vypínat nepoužívané počítače, zhasínat světla)
 6. Přemísťování hardwaru (včetně klávesnic, myší, tiskáren, ... !) a jiného vybavení není dovoleno! Jakékoliv zásahy do HW jsou zakázány!
 7. Studenti nejsou oprávněni instalovat na školních počítačích žádný software.
 8. Instalace a hraní her je zakázána!
 9. Software v počítačové síti SPŠSE je zakázáno kopírovat a dále šířit. Výjimky musí výslovně povolit vyučující nebo správce sítě.
 10. Je zakázáno využívat veřejně přístupných informačních zdrojů (www stránky, ftp archiv, e-mail, ...) v rozporu se zákonem a pověstí školy (podněcování k násilí, vulgárnost, ...)
 11. Je zakázáno používat prostředků školní sítě k porušování zákonů ČR, autorských a vlastnických práv.

Správa systému

 1. Správce systému (škola) má právo provádět všechny operace nutné k výkonu své funkce, včetně kontroly obsahu adresářů a činnosti uživatelů.
 2. Správce nepřebírá žádné záruky za ztrátu dat při správě systému. Zálohování je věcí uživatele.
 3. Veškerý provoz sítě je monitorován a činnost uživatelů je systémem soustavně sledována a zaznamenávána.

Sankce

Jakékoliv aktivity, které mají za cíl narušení bezpečnosti či stability systému nebo jsou jinak namířeny proti výše uvedenému řádu, budou postihovány dle školního řádu.