Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád PC učeben a počítačové sítě

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Provozní řády SPŠSE a VOŠ Liberec » Provozní řád PC učeben a počítačové sítě

Každý uživatel s oprávněním (uživatelský účet, přístup) - žák školy, student VOŠ, pracovník školy, návštěvník (dále jen „uživatel“), který vstupuje do počítačových učeben SPŠSE a VOŠ Liberec (dále jen „PC učeben“) a využívá jejich vybavení včetně přístupu do počítačové sítě SPŠSE a VOŠ Liberec (dále jen „počítačové sítě školy“), je povinen dodržovat tento provozní řád PC učeben a počítačové sítě. Za dodržování provozního řádu odpovídá vyučující nebo vedoucí akce.

Přístup do PC učeben a počítačové sítě školy

 1. Do PC učeben a počítačové sítě školy mají přístup jen uživatelé.
 2. Každý uživatel je povinen chránit si svůj uživatelský účet netriviálním heslem, a to uchovávat v tajnosti. Používání cizích účtů a zjišťování hesel jiných uživatelů je přísně zakázáno.
 3. Ukončením studia nebo pracovního poměru se ruší uživatelský účet a zaniká právo přístupu do PC učeben a počítačové sítě školy.
 4. Vstup do PC učeben je žákům umožněn jen s vědomím vyučujících nebo pověřených osob (správce, služba, školník).

Povinnosti uživatelů PC učeben a počítačové sítě školy

 1. řídit se obecnými bezpečnostními předpisy,
 2. udržovat v PC učebnách pořádek a čistotu, vstup je možný pouze po přezutí do domácí obuvi a ve všech PC učebnách je úplný zákaz konzumace jídla a nápojů,
 3. hlásit všechny závady na zařízení PC učeben vyučujícímu a zároveň také na školní emailovou adresu: zavady@pslib.cz ihned po jejich zjištění nebo příchodu do učebny,
 4. šetřit energie (vypínat nepoužívané počítače, zhasínat světla, zavírat okna),
 5. je zakázáno:
  • přemísťovat hardware, včetně klávesnic, myší, tiskáren, (dále jen „HW“), a jiné vybavení a provádět jakékoliv zásahy do něj,
  • porušovat licenční podmínky používaného software (dále jen „SW“), 
  • instalovat na školních počítačích neschválený SW,
  • využívat veřejně přístupných informačních zdrojů (www stránky, ftp archiv, e-mail apod.) v rozporu se zákonem a dobrou pověstí školy (podněcování k násilí, vulgárnosti, erotický obsah apod.),
  • používat prostředků počítačové sítě školy k porušování zákonů ČR, autorských
   a vlastnických práv.
 6. Výjimky z následujících pravidel musí výslovně schválit správce sítě, příslušný vyučující daného předmětu nebo správce PC učeben.

Správa systému a Sankce

 1. Správce systému (škola) má právo provádět všechny operace nutné k výkonu své funkce, včetně kontroly obsahu adresářů a činnosti uživatelů.
 2. Správce nepřebírá žádné záruky za ztrátu dat při správě systému. Zálohování dat je věcí každého uživatele.
 3. Veškerý provoz počítačové sítě školy je monitorován a činnost uživatelů je systémem soustavně sledována a zaznamenávána.
 4. Jakékoliv aktivity, které mají za cíl narušení bezpečnosti či stability systému nebo jsou jinak namířeny proti výše uvedenému řádu, budou postihovány v souladu se školním řádem.

správce pc učeben

Bc. Jindřich BURIAN - 487 989 688, jindrich.burian@pslib.cz

správce počítačové sítě školy

Bc. Jindřich BURIAN - 487 989 688, jindrich.burian@pslib.cz

Bc. Vojtěch BRODSKÝ - 487 989 688, vojtech.brodsky@pslib.cz