Pokyny pro organizaci školních akcí

Úvod » O škole » Dokumenty » Pokyny a řády » Pokyny pro organizaci školních akcí

Každá školní akce (exkurze, zájezd, výlet, návštěva kina, divadla, sportovní akce, ...) musí mít svého garanta (organizátora) z řad pedagogických pracovníků. Pokud iniciativa vzejde od studentů, musí si nejprve nějakého garanta zajistit. S vedením školy jedná o akci pouze garant (tj. nikoliv studenti).

  1. Minimálně týden (lépe dva i více) před akcí garant informuje ředitele školy a jeho zástupce o záměru konat akci a získá prvotní souhlas s pořádáním akce.
  2. Podrobnosti akce a zajištění dohledu vyplní do evidenčního listu školní akce, prodiskutuje je se zástupcem ředitele (zápis do plánu akcí), finanční spoluúčast školy s ředitelem školy a způsob plateb a vyúčtování s hospodářkou školy.
  3. V dostatečném předstihu (týden) garant informuje kolegy a veřejnost (nejlépe elektronicky přes pedradu a www) o konání akce. Pokud se akce účastní studenti více tříd, uvede jejich seznam. O uvolnění studenta pro danou akci rozhoduje jeho třídní učitel.
  4. Nejpozději dva dny před konáním akce garant předloží zástupci ředitele podrobné informace o konané akci (garant, doprovod, účastníci, místo a čas odjezdu a návratu, adresu pobytu, spojení, program, pokyny pro účastníky, zabezpečení bezpečnosti účastníků, finanční náklady, ...)
  5. Garant akce (pedagog) odpovídá za průběh akce a dodrží všechny pokyny k zajištění bezpečnosti a zdraví žáků.
  6. Po návratu z akce předloží vedení školy vyúčtování a zprávu o průběhu akce (i elektronicky pro Se, Hk, Zd). Všichni pedagogičtí pracovníci předloží do týdne k vyúčtování cestovní příkaz. Vedoucí vícedenního výletu s přenocováním mimo Liberec obvykle vykonávají příslušné práce v rámci dohody o provedení práce na výkon dalších pracovních činností spojených s organizací a vedením výletu.