Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Pokyny pro organizaci školních akcí

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Pokyny SPŠSE a VOŠ Liberec » Pokyny pro organizaci školních akcí

Každá školní akce (exkurze, zájezd, výlet, návštěva kina, divadla apod., dále jen „akce“) musí mít svého garanta (organizátora a vedoucího akce) z řad pedagogických pracovníků. Pokud iniciativa vzejde od studentů, musí si nejprve nějakého garanta domluvit. S vedením školy pak jedná o akci pouze garant, nikoliv studenti. Akci schvaluje ředitel školy nebo jeho zástupce v případě jeho nepřítomnosti.

Postup pro schválení akce a povinnosti garanta:

  • Minimálně týden (lépe dva i více) před akcí vyplnit Evidenční list školní akce (ke stažení zde) základními informacemi o akci a informovat ředitele školy (při nepřítomnosti jeho zástupce) o záměru organizovat tuto akci. Ředitel školy svým podpisem na Evidenčním listu školní akce potvrdí souhlas s jejím pořádáním;
  • Projednat celou akci s třídním učitelem a seznámit ho se všemi potřebnými informacemi včetně uvolnění žáků na danou akci (TU omluví jejich neúčast na výuce v třídní knize). TU svým podpisem na Evidenčním listu školní akce potvrdí, že je obeznámen s akcí a souhlasí s jejím konáním;
  • Projednat finanční spoluúčast školy, způsob plateb a vyúčtování akce s hospodářkou školy nebo účetní Unie rodičů (pokud přispívá na akci). Svým podpisem na Evidenčním listu školní akce pak příslušná osoba potvrdí, že je obeznámena s akcí za příslušných podmínek (výše příspěvku);
  • Doplnit Evidenční list školní akce dalšími známými informacemi o akci, včetně zajištění dozoru a probrat vše se zástupcem ředitele (zápis do Plánu akcí, suplování, zaevidování evidenčního listu apod.),
  • V dostatečném předstihu (týden) informovat pedagogický sbor (nejlépe mailem = pedrada@pslib.cz), případně i veřejnost (umístění na školní webové stránky) o konání akce. Pokud se akce účastní studenti více tříd, uvést i jejich seznam;
  • Nejpozději 2 dny před konáním akce upřesnit zástupci ředitele informace o konané akci (garant, doprovod, účastníci, místo a čas odjezdu včetně návratu, adresu pobytu, spojení, program, pokyny pro účastníky, zabezpečení bezpečnosti účastníků, finanční náklady apod.);
  • Pokud se jedná o akci mimo Liberec, všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni zpracovat cestovní příkaz - povolení (1. část) a předložit k podpisu řediteli školy - min. 1 den před začátkem akce;
  • Po návratu z akce předložit vedení školy vyúčtování a zprávu o průběhu akce (viz příloha 2) - i elektronicky pro vedení školy;
  • Všichni pedagogičtí pracovníci předložit k vyúčtování také cestovní příkaz - max. do týdne od ukončení akce.

Garant akce odpovídá za celý průběh akce a dbá na dodržování všech pokynů k zajištění bezpečnosti a zdraví žáků v souladu s Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (celé znění zde).

 

Celé znění organizačního pokynu ředitele školy zobrazíte zde.