Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád laboratoře B210 (ateliéru)

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Provozní řády SPŠSE a VOŠ Liberec » Provozní řád laboratoře B210 (ateliéru)

Každý žák SPŠSE nebo student VOŠ Liberec je povinen dodržovat tento provozní řád laboratoře B201.

 1. Žáci musí být prokazatelně seznámeni s těmito předpisy.
 2. Žáci smějí vstupovat do laboratoře pouze se svolením vyučujícího.
 3. Při vstupu do laboratoří musí být žáci přezuti. Je zakázáno vstupovat v bundách a kabátech a odkládat je zde.
 4. Je zakázáno odkládat v laboratoři věci, které přímo nesouvisí s výukou.
 5. V laboratoři je zakázáno jíst a pít.
 6. Jestliže dojde při cvičení k úrazu, žák to okamžitě oznámí vyučujícímu, který poskytne 1. pomoc, pokud je třeba a následně provede záznam do Knihy úrazů.
 7. Před použitím libovolného vybavení má žák povinnost zjistit jeho stav. Jakoukoliv vadu nebo poškození je povinen obratem nahlásit vyučujícímu, nebo správci laboratoře. Pokud tak neučiní, bude se předpokládat, že závadu způsobil on.
 8. To samé platí i v případě zápůjčky vybavení. Povinnost kontroly vzniká okamžikem převzetí vybavení.
 9. Pokud žák zapůjčené vybavení poškodí, nebo neúměrně opotřebí, je povinen tuto skutečnost bezodkladně nahlásit. Nejpozději v den navrácení vybavení.
 10. Dojde-li během cvičení k poškození přístrojů nebo přípravků nedodržením provozních a bezpečnostních předpisů, je žák povinen tyto škody nahradit.
 11. Systém rezervací laboratoře a zápůjček vybavení mimo hodiny přímé výuky (evidované rozvrhem) je realizován výhradně prostřednictvím portálu https://rentals.pslib.cloud/
 12. Klíče od ateliéru lze vyzvednout od správce laboratoře nejdříve jeden pracovní den před termínem uvedeným v rezervaci. Klíče se navrací nejpozději pracovní den následující po konci rezervace.
 13. V mimořádných případech lze klíč od ateliéru zapůjčit u správce sítě (Bu) nebo na sekretariátě, pouze po předchozí domluvě a se souhlasem správce ateliéru.
 14. Využití laboratoře pro soukromé účely není dovoleno.

Správce laboratoře – ateliéru:

Bc. Leona Jenčová – učitel, 487 989 677, leona.jencova@pslib.cz

Ing. Tomáš Kazda – učitel, 487 989 677, tomas.kazda@pslib.cz