Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád laboratoře SD a ZAB techniky B222

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Provozní řády SPŠSE a VOŠ Liberec » Provozní řád laboratoře SD a ZAB techniky B222

Každý žák SPŠSE nebo student VOŠ Liberec je povinen dodržovat tento provozní řád laboratoře SD a ZAB techniky B222. Za dodržování provozního řádu odpovídá vyučující.

 1. Žáci musí být prokazatelně seznámeni s těmito předpisy a s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem.
 2. Žáci smějí vstupovat do laboratoře pouze se svolením vyučujícího.
 3. Při vstupu do laboratoří musí být žáci přezuti. Je zakázáno vstupovat v bundách a kabátech a odkládat je zde.
 4. Je zakázáno odkládat v laboratoři věci, které přímo nesouvisí s výukou ve škole. Případnou výjimku může povolit vyučující.
 5. V laboratoři je zakázáno jíst a pít. Při případné svačině o velké přestávce musí všichni žáci opustit laboratoř.
 6. Při cvičení se nikdo nezabývá jinou činností než příslušnou prací, která souvisí s výukou, tzn. zapojování přístrojů, obsluhou ovládacích prvků a zápisem.
 7. Při práci na nízkém napětí je zakázáno mít na sobě kovové předměty, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (prstýnky, náramky, řetízky apod.).
 8. Při práci na nízkém napětí nesmí mít žáci na sobě volně vlající oděvy a košile či trička bez rukávů. Rukávy nesmí být vyhrnuty!
 9. Není-li určeno vyučujícím jinak, přichází žáci na cvičení připraveni. Hrubá neznalost řešené úlohy může mít za následek vykázání žáka ze cvičení. Žák je povinen si úlohu nahradit v náhradním termínu, vypsaném vyučujícím.
 10. Postup při cvičení:

  - před zahájením může vyučující provést teoretický rozbor úlohy a upřesnit činnost žáků;

  - na pokyn vyučujícího provede žák zapojení řešené úlohy;

  - požádá vyučujícího o kontrolu zapojení;

  - je-li zapojení v pořádku, může žák, na přímý pokyn vyučujícího, zapnout obvod;

  - po ukončení práce žák obvod vypne a ukončení práce oznámí vyučujícímu;

  - na pokyn vyučujícího provede rozpojení obvodu, úklid přístrojů a přípravků.

 11. Při cvičení je zakázáno:

  - samostatně zapínat obvod bez svolení vyučujícího a nedodržení zákazu je hodnoceno jako hrubé porušení bezpečnostních předpisů;

  - manipulovat s přístroji a přípravky, je-li obvod pod napětím (s výjimkou činností, které souvisí s obsluhou přístrojů);

  - při práci na nízkém napětí dotýkat se jiných kovových předmětů (např. kostry rozvaděče).

 12. V případě, že je žák zdravotně indisponován (nevolnost, slabost apod.), oznámí tuto skutečnost okamžitě vyučujícímu, který rozhodne o dalším postupu.
 13. Jestliže žák při realizaci úlohy zjistí poruchový nebo havarijní stav, okamžitě provede vypnutí obvodu a oznámí tuto skutečnost vyučujícímu.
 14. Jestliže dojde při cvičení k úrazu, žák to okamžitě oznámí vyučujícímu, který poskytne 1. pomoc, pokud je třeba a následně provede záznam do Knihy úrazů. Žáci jsou povinni znát první pomoc při úrazu elektrickým proudem a v případě potřeby ji umět i poskytnout.
 15. Při mimořádné události, která by vznikla mimo jeho vlastní pracoviště (například úraz jiného žáka elektrickým proudem), zajistí žák, který to první zpozoroval, okamžité vypnutí všech pracovišť. 
 16. Při hrubém porušení bezpečnostních předpisů může být žák vykázán z hodiny s případným dalším postihem. Chybějící nebo nedokončené cvičení si musí nahradit v náhradním termínu určeném vyučujícím.
 17. Dojde-li během cvičení k poškození přístrojů nebo přípravků nedodržením provozních a bezpečnostních předpisů, je žák povinen tyto škody nahradit.
 18. Hodnocení žáků je dáno školním řádem školy.

Správce laboratoře SD a ZAB techniky:

Ing. Petr Zenkl - učitel, 487 989 643, petr.zenkl@pslib.cz