Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Dílenský řád

1. Rozsah působnosti

Dílenský řád je doplňkem školního řádu. Obsahuje pravidla, která slouží k zajištění provozu, udržení kázně, pořádku a čistoty na pracovišti, k ochraně zdraví a zachování dílenského inventáře. Je určen pro studenty, žáky, učitele, zaměstnance školy a návštěvníky dílen, kteří jsou povinní se jim řídit v době své přítomnosti, a to ve všech prostorách školních dílen.

2. Organizace dílen

Dílenské vyučování – praxe je rovnocenné s výukou teoretických předmětů a platí
pro ně stejné školské předpisy. Každá dílna (laboratoř) má určeného správce z řad učitelů školy.

Dílny jsou organizačně rozděleny na tyto odborné učebny:

 1. ruční obrábění - zámečna (D114)
 2. strojní obrábění - obrobna (D121-2)
 3. svařovna (D104)
 4. kovárna (D105)
 5. truhlárna (D207)
 6. nástrojárna (D201)
 7. učebna CNC I - 2. NP (D206)
 8. PC učebna IX. - 1. PP (D006)
 9. vstřikování (D001)
 10. silnoproudá dílna (B106)
 11. slaboproudá dílna (B109)
 12. učebna - dílna HW (B008)

3. Vstup do dílen

Studentům a žákům je vstup do dílen povolen jen v době stanovené rozvrhem. Mimo tuto dobu je vstup povolen jen se svolením vedoucího dílen a příslušného učitele. Žáci vstup zaznamenají v knize činností.

Zaměstnanci školy a ostatní učitelé mají povolen vstup do dílen jen v rámci svých pracovních povinností. Vstup do prostor školních dílen mimo pracovní dobu, soboty, neděle, svátky a prázdniny (budova D), zaznamenají v knize činností. Pravidla pro vstup se řídí organizačním pokynem ředitele č. 27-2001 (ev. č. SPŠSE/2021-27/OPŘ). Zaměstnanci s návštěvou si vyřizují svoje záležitosti v kabinetech, do odborných učeben smějí vstoupit jen se souhlasem správce dílny. Studenti a žáci smí pracovat jen na pracovišti určeném celé skupině rozvrhem hodin a plánem střídání pracovišť.
Je zakázáno zdržovat se v jiných odborných dílnách a bez vědomí učitele opouštět pracoviště. Na odbornou práci musí být každý žák vybaven pracovním oděvem, vhodnou obuví a hygienickými potřebami. Podrobnosti upřesní a kontroluje odborný učitel (čepice, druh obuvi apod.). Příchod do odborné učebny a odchod z ní organizuje a kontroluje příslušný učitel praxe (odchází poslední).

4. Pracovní doba a příprava

Před zahájením výuky musí být žák připraven do vyučování (převlečen, upraven). Studenti a žáci nastupují na pracoviště ve skupinách, shromáždí se na místě určeném učitelem, (chodba před dílnami), kde očekávají jeho příchodu. Délka pracovní doby praxe je dána organizací výuky v dílnách, včetně doby pracovních přestávek. Pracovní doba se musí přesně dodržovat.

Nedostaví-li se vyučující do pěti minut od zahájení výuky, ohlásí žáci (určená služba) nepřítomnost vyučujícího vedoucímu dílen nebo na sekretariátě školy. Pod dobu pracovní přestávky musí žáci opustit pracoviště.

5. Ukončení výuky

Úklid pracoviště je součástí vyučování. Trvá přiměřenou dobu (max. 10 min.). Studenti a žáci opouští pracoviště po splnění všech povinností a se souhlasem vyučujícího.

6. Chování na pracovišti

Při plnění pracovních úkolů se studenti a žáci řídí pokyny vyučujícího. Jsou povinni používat předepsané ochranné pomůcky a dodržovat bezpečnostní předpisy. Při práci používají zásadně a pouze nářadí a pomůcky, které jsou pro danou práci určené. Práci přiděluje vyučující. Pracovat se smí jen na přiděleném stroji, se kterým je student nebo žák obeznámen po stránce obsluhy a bezpečnosti práce. Při práci se musí řídit návody k obsluze, výstražnými tabulkami a pokyny učitelů.

Studenti a žáci pracují na všech pracovištích podle řádné technické dokumentace (dílenských výkresů, schémat, technologických postupů). Všechny pracovní podklady musí udržovat v čistotě.

Není dovoleno:

- svévolně spouštět, zastavovat, vypínat a regulovat stroje nebo zařízení dílen;

- opouštět bez dozoru běžící stroje;

- provádět údržbu na stroji připojeném na elektrickou síť nebo za chodu stroje;

- podávat předměty přes pohybující se stroje a zařízení;

- používat stroje, přípravky a nástroje, které nevyhovují bezpečnostním předpisům;

- odstraňovat ochranné kryty strojů a motorů;

- dotýkat se ozubených kol, vrtáků, fréz apod., jsou-li v pohybu;

- nosit předměty, které by mohly být příčinou úrazu (přívěsky, náramky apod.).

7. Výuka a výrobní program

Pracovní náplň ve školních dílnách vychází z ŠVP a je podložena konkrétními výrobními programy - tematickými plány. Zakázkové práce se provádí na základě objednávek, které schvaluje vedoucí dílen. Mimo cvičné práce, výrobní program a zakázkové práce je zákaz jakékoliv další výroby v dílnách bez předchozího souhlasu vedoucího dílen, který rozhodne o jejich povolení či nepovolení a zároveň stanoví adekvátní náhradu za využití prostor
a vybavení dílen. O příjmu materiálu, výdeji materiálu na výrobu, prodeji výrobků se vede potřebná evidence.

8. Povinnosti učitelů dílenského vyučování

Při vyučování a zajišťování provozu ve školních dílnách se učitelé řídí platnými školskými zákony a předpisy, řádem školy, dílenským řádem, zákoníkem práce. Zvýšenou pozornost věnují plnění úkolů na úseku hygieny a bezpečnosti práce. Dbají na důsledné dodržování dílenského řádu studenty a žáky školy.

9. Závěrečné ustanovení

S tímto dílenským řádem musí být seznámeni učitelé, studenti i žáci pravidelně na počátku školního roku (v průběhu roku i noví žáci). O seznámení musí být proveden záznam, který je uložen u vedoucího dílen po celý školní rok.

Vedoucí dílen:

Bc. Jaromír KUBÍČEK - 487 989 636, jaromir.kubicek@pslib.cz