Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád posilovny C203

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Provozní řády SPŠSE a VOŠ Liberec » Provozní řád posilovny C203

Každý uživatel posilovny je povinen dodržovat tento provozní řád posilovny.

Posilovna SPŠSE a VOŠ Liberec slouží především k výuce školní TEV. V době mimo výuku je využívána také k individuální zájmové činnosti žáků, pracovníků školy, absolventů školy a výjimečně i dalších osob. Absolventi školy a další osoby mohou využívat posilovnu školy jen se souhlasem vedení školy. Vstup do posilovny v rámci individuální zájmové činnosti je povolen osobám, které mají zaplacený příslušný poplatek, a tudíž mají pro posilovnu aktivovanou elektronickou kartu. Poplatek i karta se vyřizují v informačním centru školy (knihovně). Potvrzení o zaplacení je nutno si uschovat pro případnou kontrolu!

Provozní doba posilovny:          PONDĚLÍ - ČTVRTEK       7:00 - 20:00 hod.

                                                      PÁTEK                               7:00 - 15:00 hod.

Individuální činnost v posilovně škola neorganizuje, ani nezajišťuje. Pouze poskytuje příslušný prostor k individuálnímu užívání, a tudíž neodpovídá za případné úrazy vzniklé neopatrným a neodborným zacházením se zařízením posilovny (nepůjde o školní či pracovní úrazy).

Při cvičení v posilovně je nutno:

- dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, ohleduplnosti a hygieny (desinfekce rukou, větrání, ručník na podložku apod.) a související ustanovení školního řádu,

- poskytnout, v případu nutnosti, 1. pomoc zraněnému a ihned zavolat lékařskou pomoc,

- necvičit, pokud nejsou v posilovně alespoň dvě osoby,

- vstupovat a cvičit pouze v odpovídající čisté cvičební obuvi a cvičebním úboru,

- po použití ukládat náčiní na původní místo (týká se zejména činek a kotoučů),

- poslední cvičenec (cvičenci) při odchodu zkontroluje(-í), zda je vše v pořádku, zda jsou zavřená okna, zhasnuto, zavřená voda apod. V případě, že není něco v pořádku, ohlásí okamžitě závady vedení školy nebo školníkovi na tel. 604 576 525,

- respektovat a dodržovat pokyny kompetentních osob (vedení školy, vyučující TEV, správce posilovny a pomocníci správce posilovny z řad žáků).

Každý návštěvník posilovny musí mít zaplacený přístup do posilovny, kdo bude v posilovně bez povolení uhradí pokutu ve výši 100,- Kč + zaplacení aktuálního měsíce.

Při porušování tohoto řádu je škola oprávněna zamezit vstup do posilovny, a to bez náhrady.

Správce posilovny:

Mgr. Vít ZÁKOUCKÝ - učitel, 487 989 634, vit.zakoucky@pslib.cz