Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád malé tělocvičny A023

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Provozní řády SPŠSE a VOŠ Liberec » Provozní řád malé tělocvičny A023

Tělocvična (malá) SPŠSE a VOŠ Liberec slouží především k výuce školní TEV. V době mimo výuku (v odpoledních a večerních hodinách, je malá tělocvična po dohodě s vedením školy pronajímána za úplatu. Tělocvična je přístupná pro žáky (zaměstnance) školy v době školního vyučování (pracovní době). Vstup do tělocvičny v rámci individuální zájmové činnosti je povolen osobám (skupinám), které mají se školou uzavřenou dohodu o pronájmu, a tudíž mají pro tělocvičnu aktivovanou elektronickou kartu.

Provozní doba tělocvičny:         PONDĚLÍ - ČTVRTEK       7:00 - 20:00 hod.

                                                     PÁTEK                                7:00 - 15:00 hod.

Individuální činnost v tělocvičně škola neorganizuje, ani nezajišťuje. Pouze poskytuje příslušný prostor k individuálnímu užívání, a tudíž neodpovídá za případné úrazy vzniklé neopatrným a neodborným zacházením se zařízením tělocvičny (nepůjde o školní či pracovní úrazy).

Při cvičení v tělocvičně je nutno:

- dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, ohleduplnosti a hygieny a související ustanovení školního řádu,

- v případě úrazu je nutno ihned nahlásit úraz kompetentním osobám (vyučující TEV, vedení školy nebo vedoucímu pronájmu) a poskytnout první pomoc,

- vstupovat a cvičit pouze v odpovídající čisté cvičební obuvi a cvičebním úboru,

- po použití ukládat nářadí a náčiní na původní místo (týká se zejména žíněnek),

- poslední cvičenec (cvičenci) při odchodu zkontroluje(-í), zda je vše v pořádku, zda jsou zavřená okna, zhasnuto apod. V případě, že není něco v pořádku, ohlásí okamžitě závady vedení školy nebo školníkovi na tel. 604 576 525,

- respektovat a dodržovat pokyny kompetentních osob (vedení školy, vyučující TEV, správce posilovny a školník).

V tělocvičně je zakázáno hraní všech míčových her a ničení veškerého vybavení tělocvičny i tělocvičnu samotnou. Žákům není povoleno pohybovat se v tělocvičně bez vědomí učitele TEV; cizím osobám bez vědomí vedení školy (vedoucího skupiny)!

Při porušování tohoto provozního řádu malé tělocvičny je škola oprávněna nájemci zamezit vstup do malé tělocvičny bez náhrady a s žáky zahájit kázeňské řízení.

Správce malé tělocvičny:

Mgr. Monika JINOCHOVÁ - učitelka, 487 989 634, monika.jinochova@pslib.cz