Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád učebny SMC B302

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Provozní řády SPŠSE a VOŠ Liberec » Provozní řád učebny SMC B302

Každý žák školy, student VOŠ, pracovník školy, návštěvník, (dále jen „uživatel“), který vstupuje do učebny SPŠSE a VOŠ Liberec a využívá její vybavení včetně přístupu do počítačové sítě SPŠSE a VOŠ Liberec (dále jen „počítačové sítě školy“), je povinen dodržovat tento provozní řád. Za dodržování provozního řádu odpovídá vyučující nebo vedoucí akce.

 1. Žáci musí být prokazatelně seznámeni s těmito předpisy a s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem.
 2. Žáci smějí vstupovat do laboratoře pouze se svolením vyučujícího.
 3. Při vstupu do laboratoří musí být žáci přezuti. Je zakázáno vstupovat v bundách a kabátech a odkládat je zde.
 4. Je zakázáno odkládat v laboratoři věci, které přímo nesouvisí s výukou ve škole. Případnou výjimku může povolit vyučující.
 5. V laboratoři je zakázáno jíst a pít.
 6. Každý žák musí být seznámen s existencí a umístěním tlačítka CENTRAL STOP
  k vypnutí celé laboratoře, popř. s vypnutím vlastního pracoviště.
 7. Při práci na zařízeních se nikdo nezabývá jinou činností než příslušnou prací, která souvisí se zadanou úlohou, tzn. zapojování přístrojů, obsluhou ovládacích prvků, zápisem naměřených hodnot a prací na PC.
 8. Při vlastním měření na nízkém napětí je zakázáno mít na sobě kovové předměty, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (prstýnky, náramky, řetízky apod.).
 9. Při měření na nízkém napětí a točivých strojích žáci nesmí mít na sobě volně vlající oděvy a košile či trička bez rukávů. Rukávy nesmí být vyhrnuty!
 10. Není-li určeno vyučujícím jinak, přichází žáci na výuku připraveni. Hrubá neznalost zadané úlohy může mít za následek vykázání žáka z měření / cvičení. Žák je povinen si měření nahradit v náhradním termínu, vypsaném vyučujícím.
 11. Postup při měření:

  - před zahájením může vyučující provést teoretický rozbor úlohy a upřesnit činnost žáků při vlastní práci na zadaném úkolu;

  - na pokyn vyučujícího si žák vyzvedne přístroje a přípravky, potřebné pro úlohu, a provede zapojení měřené úlohy;

  - požádá vyučujícího o kontrolu zapojení;

  - je-li zapojení v pořádku, může žák, na přímý pokyn vyučujícího, zapnout obvod;

  - po ukončení měření žák obvod vypne a oznámí vyučujícímu ukončení práce;

  - na pokyn vyučujícího provede rozpojení obvodu, úklid přístrojů a přípravků;

              - ve zbytku času provádí žák výpočty a vyhodnocení úlohy.
 12. Při řešení úlohy je zakázáno:

              - samostatně zapínat obvod bez svolení vyučujícího a nedodržení zákazu je hodnoceno jako hrubé porušení bezpečnostních předpisů;

              - manipulovat s přístroji a přípravky, je-li obvod pod napětím (s výjimkou činností, které souvisí s obsluhou přístrojů);

              - při práci na nízkém napětí dotýkat se jiných kovových předmětů (např. kostry rozvaděče).
 13. Žáci se na výukovém modulu mohou dotýkat pouze spínačů a přepínačů, nesmí nastavovat ventily a užívat hrubé síly při manipulaci s přípravky.
 14. V případě, že je žák zdravotně indisponován (nevolnost, slabost apod.), oznámí tuto skutečnost okamžitě vyučujícímu, který rozhodne o dalším postupu.
 15. Jestliže žák při měření zjistí poruchový nebo havarijní stav, okamžitě provede vypnutí obvodu a oznámí tuto skutečnost vyučujícímu.
 16. Jestliže dojde při měření k úrazu, žák to okamžitě oznámí vyučujícímu, který poskytne 1. pomoc, pokud je třeba a následně provede záznam do Knihy úrazů. Žáci jsou povinni znát první pomoc při úrazu elektrickým proudem a v případě potřeby ji umět i poskytnout.
 17. Při mimořádné události, která by vznikla mimo jeho vlastní pracoviště (například úraz jiného žáka elektrickým proudem), provede žák, který to první zpozoroval, okamžité vypnutí všech pracovišť tlačítkem CENTRAL STOP.
 18. Při hrubém porušení bezpečnostních předpisů může být žák vykázán z hodiny s případným dalším postihem. Chybějící nebo nedokončené měření si musí nahradit v náhradním termínu určeném vyučujícím.
 19. Dojde-li při práci na měření k poškození přístrojů nebo přípravků nedodržením provozních a bezpečnostních předpisů, je žák povinen tyto škody nahradit.
 20. Hodnocení žáků je dáno školním řádem školy.
 21. Žák je povinen hlásit všechny závady na zařízení a na PC vyučujícímu a zároveň také na školní emailovou adresu: zavady@pslib.cz ihned po jejich zjištění nebo příchodu do učebny.
 22. Žák je povinen šetřit energie (vypínat nepoužívané počítače, zhasínat světla, zavírat okna)
 23. Je zakázáno:

  - přemísťovat hardware, včetně klávesnic, myší, (dále jen „HW“), a jiné vybavení a provádět jakékoliv zásahy do něj;

  - porušovat licenční podmínky používaného software (dále jen „SW“);

  - instalovat na školních počítačích neschválený SW;

  - využívat veřejně přístupných informačních zdrojů (www stránky, ftp archiv, e-mail apod.) v rozporu se zákonem a dobrou pověstí školy (podněcování k násilí, vulgárnosti, erotický obsah apod.);

              - používat prostředků počítačové sítě školy k porušování zákonů ČR, autorských a vlastnických práv.
 24. Do počítačové sítě školy mají přístup pouze uživatelé.
 25. Správa PC systému a sankce:
 • Správce systému (škola) má právo provádět všechny operace nutné k výkonu své funkce, včetně kontroly obsahu adresářů a činnosti uživatelů.
 • Správce nepřebírá žádné záruky za ztrátu dat při správě systému. Zálohování dat
  je věcí každého uživatele.
 • Veškerý provoz počítačové sítě školy je monitorován a činnost uživatelů
  je systémem soustavně sledována a zaznamenávána.
 • Jakékoliv aktivity, které mají za cíl narušení bezpečnosti či stability systému nebo jsou jinak namířeny proti výše uvedenému řádu, budou postihovány v souladu
  se školním řádem.

Správce SMC laboratoře:

B 302 - Ing. Radek PAVLÍČEK - učitel, 487 989 688, radek.pavlicek@pslib.cz

B 302 - Ing. Zbyněk MADER - učitel, 487 989 643, zbynek.mader@pslib.cz