Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Provozní řád elektrolaboratoří A112 - A121

Úvod » O škole » Důležité dokumenty » Provozní řády SPŠSE a VOŠ Liberec » Provozní řád elektrolaboratoří A112 - A121

Každý žák SPŠSE nebo student VOŠ Liberec je povinen dodržovat tento provozní řád elektrolaboratoří. Za dodržování provozního řádu odpovídá vyučující.

 1. Žáci musí být prokazatelně seznámeni s těmito předpisy a s poskytováním první pomoci při úrazu elektrickým proudem.
 2. Žáci smějí vstupovat do laboratoře pouze se svolením vyučujícího.
 3. Při vstupu do laboratoří musí být žáci přezuti. Je zakázáno vstupovat v bundách
  a kabátech a odkládat je zde.
 4. Je zakázáno odkládat v laboratoři věci, které přímo nesouvisí s výukou ve škole. Případnou výjimku může povolit vyučující.
 5. V laboratoři je zakázáno jíst a pít. Při případné svačině o velké přestávce musí všichni žáci opustit laboratoř.
 6. Každý žák musí být seznámen s existencí a umístěním tlačítka CENTRAL STOP
  k vypnutí vlastního pracoviště, případně celé laboratoře.
 7. Při měření se nikdo nezabývá jinou činností než příslušnou prací, která souvisí
  s měřením, tzn. zapojování přístrojů, obsluhou ovládacích prvků a zápisem naměřených hodnot.
 8. Při vlastním měření na nízkém napětí je zakázáno mít na sobě kovové předměty, které zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (prstýnky, náramky, řetízky apod.).
 9. Při měření na nízkém napětí a točivých strojích žáci nesmí mít na sobě volně vlající oděvy a košile či trička bez rukávů. Rukávy nesmí být vyhrnuty!
 10. Není-li určeno vyučujícím jinak, přichází žáci na měření připraveni. Hrubá neznalost měřené úlohy může mít za následek vykázání žáka z měření (cvičení). Žák je povinen si měření nahradit v náhradním termínu, vypsaném vyučujícím.
 11. Postup při měření:
  • před zahájením může vyučující provést teoretický rozbor úlohy a upřesnit činnost žáků při vlastním měření;

  • na pokyn vyučujícího si žák vyzvedne měřicí přístroje a přípravky, potřebné pro měření, a provede zapojení měřené úlohy;

  • požádá vyučujícího o kontrolu zapojení;

  • je-li zapojení v pořádku, může žák, na přímý pokyn vyučujícího, zapnout obvod;

  • po ukončení měření žák obvod vypne a oznámí vyučujícímu ukončení práce;

  • na pokyn vyučujícího provede rozpojení obvodu, úklid přístrojů a přípravků;

  • ve zbytku času provádí žák výpočty a vyhodnocení úlohy.

 12. Při měření je zakázáno:
  • samostatně zapínat obvod bez svolení vyučujícího a nedodržení zákazu je hodnoceno jako hrubé porušení bezpečnostních předpisů;

  • manipulovat s přístroji a přípravky, je-li obvod pod napětím (s výjimkou činností, které souvisí s obsluhou přístrojů - například změna rozsahu);

  • při práci na nízkém napětí dotýkat se jiných kovových předmětů (např. kostry rozvaděče).

 13. V případě, že je žák zdravotně indisponován (nevolnost, slabost apod.), oznámí tuto skutečnost okamžitě vyučujícímu, který rozhodne o dalším postupu.
 14. Jestliže žák při měření zjistí poruchový nebo havarijní stav, okamžitě provede vypnutí obvodu a oznámí tuto skutečnost vyučujícímu.
 15. Jestliže dojde při měření k úrazu, žák to okamžitě oznámí vyučujícímu, který poskytne 1. pomoc, pokud je třeba a následně provede záznam do Knihy úrazů. Žáci jsou povinni znát první pomoc při úrazu elektrickým proudem a v případě potřeby ji umět i poskytnout.
 16. Při mimořádné události, která by vznikla mimo jeho vlastní pracoviště (například úraz jiného žáka elektrickým proudem), provede žák, který to první zpozoroval, okamžité vypnutí všech pracovišť tlačítkem CENTRAL STOP.
 17. Při hrubém porušení bezpečnostních předpisů může být žák vykázán z hodiny s případným dalším postihem. Chybějící nebo nedokončené měření si musí nahradit v náhradním termínu určeném vyučujícím.
 18. Dojde-li při měření k poškození přístrojů nebo přípravků nedodržením provozních a bezpečnostních předpisů, je žák povinen tyto škody nahradit.
 19. Hodnocení žáků je dáno školním řádem školy.

správce elektrolaboratoří

A112 - Ing. Veronika KÖRNEROVÁ - učitel, 487 989 631, veronika.kornerova@pslib.cz

A117 - Ing. Ondřej TESAŘ - učitel, 487 989 632, ondrej.tesar@pslib.cz

A120 - Ing. Ivo PETŘÍČEK - učitel, 487 989 631, ivo.petricek@pslib.cz

A121 - Ing. Ondřej TESAŘ - učitel, 487 989 632, ondrej.tesar@pslib.cz