Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Počítačová podpora techniky

Úvod » Obory » Strojírenství » Zaměření » Počítačová podpora techniky

Identifikační údaje

Název ŠVP: strojírenství
Zaměření: počítačová podpora techniky
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 strojírenství
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2010
Adresa školy: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Krajský úřad Liberec

 

Obor je zaměřen na využívání počítačů v oblasti strojírenství, zejména konstruování, na využití 3D tisku ve strojírenství a na využití technologických i výrobních IT technologií.

Na naší škole mají k dispozici nejmodernější počítačové a programové vybavení, které odpovídá náročným požadavkům současné praxe ve strojírenských podnicích na vytváření technické dokumentace pro výrobu ve 2D (výkresy) a 3D (modely). K těmto činnostem efektivně využívají prostředky informačních a komunikačních technologií. Žáci mají možnost získat certifikát Solidworks CSWA – Academic.

 

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního oboru strojírenství je připraven především pro práci ve středních technickohospodářských funkcích v odvětví strojírenství a v příbuzných technických oborech.

 • konstruktér
 • technolog
 • technik přípravy výroby
 • programátor CNC
 • seřizovač CNC strojů
 • pracovník výzkumu a vývoje
 • technik kvality a výstupní kontroly
 • technik prodeje a servisu
 • technik investic
 • logistik
 • prodejce strojů
 • servisní technik 

Možnost uplatnění absolventů na trhu práce je velmi vysoká. Většina absolventů pokračuje ve studiu na technických vysokých školách:

Znalosti a dovednosti

 • navrhuje a dimenzuje strojní součásti a mechanizmy strojů a zařízení, konstruuje nástroje a výrobní pomůcky pro strojírenskou výrobu
 • vytváří programy pro číslicově řízené stroje
 • ovládá měření na 3D souřadnicových strojích, vyhodnocuje výsledky měření a zkoušek, zpracovává o nich záznamy a protokoly
 • tiskne 3D dílce na 3D tiskárně
 • čte a vytváří výkresy součástí, výkresy sestavení, schémata a další produkty technické komunikace s využíváním CAD techniky 2D, 3D
 • navrhuje technologické postupy zhotovení strojních součástí, nástrojů a výrobků, vytváří popisy jejich technologických operací, stanovuje jejich technologické podmínky, určuje pro ně strojní zařízení, komunální nástroje a výrobní pomůcky, pomocné a provozní materiály a navrhuje koncepci operačních nástrojů a výrobních pomůcek
 • určuje způsoby a podmínky kontroly jakosti součástí a výrobků

 

Učební plán

Kategorie a názvy

vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

 

Povinné všeobecné předměty

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

PKSV

Cizí jazyk

CIJ

4/4

3/3

3/3

3/3

13/13

PKCJ

Matematika

MAT

5

3

3

4

15

PKPP

Základy společenských věd

ZSV

2

2

2

0

6

PKSV

Fyzika

FYZ

2

2

0

0

4

PKPP

Chemie a ekologie

CHE

2

0

0

0

2

PKPP

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

PKSV

Povinné odborné předměty

 

 

Ekonomika

EKO

0

0

0

3

3

PKSV

Informační a komunikační technologie

IKT

2/2

0

0

0

2/2

PKI

CAD systémy

CAD

0

2/2

2/2

0

4/4

PKS

Technická dokumentace

TED

4/2

2

0

0

6/2

PKS

Mechanika

MEC

3

3

2

0

8

PKS

Části strojů

CAS

0

4/2

0

0

4/2

PKS

Stavba a provoz strojů

SPS

0

0

4/2

4

8/2

PKS

Strojírenská technologie

STT

2

3

4/1

2

11/1

PKS

3D technologie a technické výpočty

3DT

0

0

2/2

0

2/2

PKS

Kontrola a měření

KOM

0

0

3/3

0

3/3

PKS

Elektrotechnika

ELE

0

2

0

0

2

PKE

Automatizační technika

AUT

0

0

0

2/2

2/1

PKE

Technická měření

TEM

0

0

0

2/2

2/2 PSK

Praxe

PRA

3/3

3/3

3/3

0

9/9

PKD

Povinně volitelné předměty

 

 

Skupina 1

 

 

Výrobní praxe

VPR

0

0

0

6/6

6/6

PKS

Skupina 2

 

 

Počítačová podpora výroby

CAM

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Konstrukční cvičení

KOC

0

0

0

2/2

2/2 

PKS

Technologická cvičení

TEC

0

0

0

2/2

2/2

PKS

Celkem vyučovacích hodin

34/11

33/10

32/15

31/13

130/49