Aktuální informace pro uchazeče naleznete na stránce prumyslovkaliberec.cz

Činnost předmětové komise cizích jazyků ve školním roce 2018-2019

Úvod » Pro studenty » Cizí jazyky » Oborové aktuality » Činnost předmětové komise cizích jazyků ve školním roce 2018-2019

 

  • Předmětovou komisi tvořilo v tomto školním 10 vyučujících ve věku 30-59 let s několikaletou až mnohaletou praxí, aprobovaných pro výuku angličtiny nebo němčiny (PhDr. Zuzana Bernátová, Mgr. Jana Dousková, Mgr. Eva Elízová, Mgr. Pavla Králová, Mgr. Lucie Machálková, Mgr. Alena Pantálková, PaedDr. Eva Poláková – vedoucí PK, Ing. Ivo Rejc, Mgr. Aneta Rozkovcová, PaedDr. Dagmar Salačová), a dále dvě studentky vysoké školy (Bc. Štěpánka Rejnartová, Bc. Kristýna Poláková), které učily celkem 3 skupiny anglického jazyka v prvním ročníku pod metodickým vedením vedoucí předmětové komise.
  • Ve třídách technického lycea se od prvního do čtvrtého ročníku učí anglický i německý jazyk; ve třídách výpočetní techniky je od prvního do čtvrtého ročníku pouze anglický jazyk; v oborech elektrotechnika a strojírenství mají studenti v prvním ročníku po dvou hodinách anglického i německého jazyka a od druhého ročníku se rozhodují, s jakým jazykem budou pokračovat.
  • Materiální zabezpečení výuky je vcelku dobré, máme dvě specializované učebny vybavené mapami, gramatickými přehledy a interaktivními tabulemi (jedna tabule je už dosluhující a bude potřeba ji v nejbližší době nahradit), vyučující využívají služební notebooky k prezentacím a interaktivní výuce. Samozřejmostí je dostatek CD přehrávačů. Některé hodiny probíhají v počítačových učebnách, kde studenti pracují s online aplikacemi a aktivitami.
  • Ve výuce se kromě všeobecného jazyka a informací o reáliích České republiky a anglicky/německy mluvících zemích zaměřujeme i na práci s odbornou slovní zásobou a souvislými odbornými texty podle zaměření jednotlivých tříd. V oblasti odborného jazyka mají vyučující různou úroveň znalostí a sebejistoty, což řešíme například výměnou skupin na určité hodiny, aby se studentům dostalo co nejkvalitnější výuky.
  • Cíle uvedené v ŠVP plníme, řada studentů vychází ze školy s vyšší úrovní jazyka, než máme uvedeno v ŠVP (stanovena je úroveň B1 Evropského referenčního rámce). Snažíme se dělit studenty v 1.ročníku do skupin podle pokročilosti v rámci jedné třídy nebo kombinací z více tříd a rozvíjet jejich znalosti. Ti nejlepší dosahují úrovně B2-C1, což je samozřejmě náročné na přípravu a práci pedagogů. U maturitní zkoušky z cizího jazyka dosahují naši studenti takřka stoprocentní úspěšnosti.
  • Zájem studentů o cizí jazyky podporujeme i dalšími aktivitami, jako je práce s anglickými a německými výukovými časopisy, půjčování anglických knih studentům (jedná se o knihy z edice zjednodušená četba, kdy si studenti mohou vybrat různou úroveň obtížnosti) nebo anglické divadlo, které shlédli studenti 3. ročníků před Vánoci. Podporujeme účast studentů v soutěžích: V listopadu 2018 jsme uspořádali školní kolo Lingvistické olympiády a zapojili jsme se do mezinárodní soutěže Best in English, ve které student 4. ročníku Pavel Rudolf dosáhl vynikajícího umístění, neboť se zařadil mezi dvacet nejlepších účastníků z celé České republiky. V lednu 2019 proběhlo školní kolo Olympiády z anglického jazyka, nejlepší student postoupil do krajského kola, kde obsadil 7. místo. Vyučující němčiny pomohly při zabezpečení účasti našich studentů na mezinárodní olympiádě Neisse-Elektro.   
  • Většina vyučujících se aktivně účastní DVPP a zvyšuje své jazykové znalosti i metodické dovednosti.  3 angličtinářky byly v srpnu na jednodenním semináři Oxford Porfessional Development, po čtyřech angličtinářkách se v prosinci 2018 a v srpnu 2019 zúčastnilo metodického semináře v jazykové škole Tandem v Praze. V této jazykové škole absolvovala vedoucí předmětové komise v průběhu školního roku a o prázdninách 80hodinový program Come Share the World – angličtina s rodilými mluvčími. Jedna z vyučujících němčiny absolvovala 14denní kurz pro učitele v Německu v rámci projektu „Jazyky jinak“.
  • Dvouletý projekt Jazyky jinak“financovaný EU v programu Erasmus+ Mobilita pracovníků škol a koordinovaný vedoucí PK cizích jazyků, skončil v červenci 2019. Byl zaměřený na propojení výuky cizích jazyků a odborných předmětů. V rámci tohoto projektu vycestovalo v období červenec 2017 - červen 2019 celkem 7 vyučujících angličtiny, němčiny a odborných předmětů na kurzy do Velké Británie a Německa. Výstupem z projektu jsou výukové moduly, které mohou využívat i ostatní vyučující.
  • Na tento projekt navázal v roce 2018 další dvouletý projekt Erasmus+, také koordinovaný čleknou PK cizích kazyků Alenou Žid „Jazyky pro techniky, technika pro jazykáře“, v rámci kterého mezi srpnem 2018 a srpnem 2019 vyjelo na kurzy ve Velké Británii celkem 7 vyučujících – jedna angličtinářka a 6 vyučujících jiných předmětů.
  • V rámci projektu „Šablony-CLIL“ jsme vedli celkem 5 kurzů angličtiny a jeden němčiny, ve kterých jsme pomáhali kolegům-učitelům jiných předmětů zlepšit jazykové znalosti a připravit minilekce v cizím jazyce zařazené do jejich vyučovacích hodin. Dále jsme realizovali celkem 4 „Šablony-spolupráce“, ve kterých 3 vyučující navštěvují vzájemně své hodiny a zaměřují se na rozvoj specifických dovedností – dvě šablony v rámci předmětové komise cizích jazyků, dvě ve spolupráci s kolegy strojaři, kdy jsme se v návaznosti na projekt „Jazyky jinak“ a „Šablony-CLIL“ soustředili na možnost propojení výuky angličtiny a odborných předmětů.