Mechatronika

Identifikační údaje

Název ŠVP: strojírenství
Zaměření: mechatronika
Kód a název oboru vzdělání: 23-41-M/01 strojírenství
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Platnost ŠVP: 1. 9. 2014
Adresa školy: SPŠSE a VOŠ Liberec, Masarykova 3, 460 84 Liberec 1
Zřizovatel školy: Krajský úřad Liberec
 

Mechatronika

Studijní obor STROJÍRENSTVÍ-MECHATRONIKA obsahově reaguje na současnou dynamiku vývoje v celé oblasti techniky. Toto víceoborové studium nabízí žákům možnost získat teoretické znalosti a praktické dovednosti z více oblastí techniky a dává dobré předpoklady pro úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce.

Celkové pojetí vzdělávání

Vzdělávací program a vyučovací proces jsou nastaveny tak, aby studenti postupně rozšiřovali základní soubor teoretických znalostí a praktických dovedností. Ve vyučovacím procesu mj. klademe důraz na schopnost analyzovat konkrétní témata a na schopnost uplatnit získané znalosti při jejich praktickém řešení. Většina aktivit směřuje k posilování tvořivého myšlení, zodpovědné a týmové práce, a komunikace v cizích jazycích.

Rozsah vdělání je podrobně rozpracován v dokumentu Školní vzdělávací program (ŠVP), který na k nahlédnutí ve škole.

Možnosti uplatnění absolventů

Absolvent je připraven pro navazující studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách. 

Absolvent má široké uplatnění v praxi v nejrůznějších profesích např. konstruktér,  programátor zařízení řízených PLC automaty, programátor CNC strojů, technolog, montážní technik, zkušební technik, servisní technik, logistik, manažer plánování a řízení výroby, manažer kvality, manažer prodeje, mistr, vedoucí provozu a v řadě dalších pozic.

 

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty  
Český jazyk a literatura ČJL 3 2 2 3 10
Cizí jazyk CIJ 3/3 3/3 3/3 3/3 13/13
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 0 6
Fyzika FYZ 2 2 0 0 4
Chemie a ekologie CHA 2 0 0 0 2
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty          
Ekonomika EKO 0 0 0 3 3
Informační a komunikační technologie IKT 2/2 0 0 0 2/2
Cad systémy CAD 0 2/2 2/2 0 4/4
Počítačová podpora výroby CAM 0 0 0 2/2 2/2
Technická dokumentace TED 4/2 2 0 0 6/2
Mechanika MEC 3 3 2 0 8
Části strojů CAS 0 4/2 0 0 4/2
Stavba a provoz strojů SPS 0 0 4/2 4 8/2
Konstrukční cvičení KOC 0 0 0 2/2 2/2
Strojírenská technologie STT 2 3 4/1 4/2 13/3
Technická měření TEM 0 0 3/3 2/2 5/5
Elektrotechnika ELE 0 2 0 0 2
Mechatronika MET 0 0 2/1 2/1 4/2
Praxe PRA 3/3 3/3 3/3 0 9/9
 
Celkem vyučovacích hodin 33/10 33/10 32/15 31/12 130/48