78 - 42 - M/01 - informatika, multimédia a design (webdesign)

Úvod » Pro uchazeče » Studijní obory » 78 - 42 - M/01 - informatika, multimédia a design (webdesign)

Identifikační údaje

Kód a název oboru vzdělání: 78 - 42 - M/01 technické lyceum
Zaměření: informatiku, multimédia a design
Délka a forma vzdělávání: 4 roky, denní studium
Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Studenti pracují v CAD programu SOLIDWORKS, což je parametrický modelář 2D a 3D. V informatice se seznámí s Microsoft Expression Studio, využitím Visual Studa pro vývoj webových aplikací, Adobe Photoshop, Adobe Premiere a dalšími. Mají možnost získat vědomosti potřebné pro získání kompletní certifikace ECDL a v rámci projektové výuky získají znalosti a praktické dovednosti v plánování, řízení a dokumentování projektů a jejich procesů.
Jako u ostatních počítačových oborů na naší škole, mají studenti technického lycea přístup k programu Dreamspark, prostřednictvím kterého mohou využívat vybrané programy firmy Microsoft zcela zdarma. Mimo jiné se toto týká operačních systémů a programů pro návrh webových aplikací.

Technické lyceum má dvě zaměření, která se projeví až ve čtvrtém ročníku. První tři roky je učební plán pro obě zaměření totožný.

Zaměření

Zaměření lycea reaguje na trendy informačního věku a s ním související požadavky na schopnost využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a práci s informacemi na digitálních datových úložištích. Zabývá se prostředky grafické komunikace v technických oborech, digitální fotografií a videem jako propagačním a dokumentačním nástrojem, průmyslovým designem a komplexním návrhem webových aplikací s využitím moderních programovacích jazyků a databází.

Toto zaměření prohlubuje znalosti studentů v oblasti tvorby webových aplikací, webdesignu a návrhu databází. 

Uplatnění absolventa

Absolvent je připraven k terciárnímu studiu (nejen) technických oborů. Bude tedy připraven pro studium všech oborů na technických a ekonomických fakultách vysokých škol a ke studiu příbuzných oborů na jiných podobně zaměřených vysokých školách a vyšších odborných školách.
Své znalosti může uplatnit i přímo na trhu práce. Dovede efektivně pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií, řešit programátorské úlohy na pozici junior developera, tvořit a upravovat webové stránky, spravovat relační databáze, využívat CAD systémy, zpracovávat dokumenty, video a grafiku, provádět management dílčích procesů změnových i realizačních projektů.
Dále může uplatnit znalost dvou cizích jazyků, dodržování pravidel normalizace a standardizace, základních poznatků z ekonomiky, řízení, pracovního práva a managementu.
Absolvent může vykonávat pracovní pozice:

 • webdesignér
 • programátor webových systémů
 • databázový analytik a správce
 • správce uživatelské podpory SW
 • správce aplikací a OS
 • junior manažer technické výroby
 • pracovník racionalizace výroby
 • logistik
 • odborný asistent managementu podniku
 • kontrolor jakosti
 • manažer prodeje
 • marketing apod.

Učební plán L1 2016/2017

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Povinné všeobecné předměty
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Anglický jazyk ANJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Německý jazyk NEJ 3/3 3/3 3/3 3/3 12/12
Základy společenských věd ZSV 2 2 2 2 8
Matematika MAT 5 3 3 4 15
Fyzika FYZ 2 3/1 3/1 2 10/2
Chemie CHE 2 2 3/1 0 7/1
Biologie BIO 3 0 0 0 3
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Povinné odborné předměty
Ekonomika EKO 0 0 1 2 3
Informační a komunikační technologie IKT 3/2 0 0 0 3/2
Mediální a projektová výchova MPV 0 0 2/2 1/1 3/3
Multimédia MME 0 3/2 2/2 0 5/4
Webové aplikace WEB 0 2/2 3/2 0 5/4
Technická dokumentace TED 2 0 0 0 2
Deskriptivní geometrie DEG 0 2 0 0 2
CAD systémy CAD 0 2/2 2/2 0 4/4
Průmyslové výtvarnictví PVY 0 0 0 3/2 3/2
Strojírenství STR 0 0 2 0 2
Elektrotechnika ELE 0 2/1 0 0 2/1
Povinně volitelné předměty
Matematicko-fyzikální cvičení CVM 0 0 0 2/2 2/2
Multimédia MME 0 0 0 2/2 2/2
Webové aplikace WEB 0 0 0 3/2 3/2
Celkem vyučovacích hodin 30/8 32/14 34/16 32/15 128/53