Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací zkoušky » Přijímací řízení na školní rok 2017/2018
Přijímací řízení na školní rok 2017/2018

školní rok 2017/2018

Kritéria

Přihlášky je možné doručit osobně na sekretariát SPŠsE a VOŠ:

Po 7:00 až 15:30

Út 7:00 až 15:30

St 7:00 až 15:30

Čt 7:00 až 15:30

Pá 7:00 až 13:30

(časy platí i v době jarních prázdnin od 20. 2. do 24. 2. 2017

Do 1.3.2017

 

Počet podaných přihlášek

Přehled podaných přihlášek v minulých letech

Podání přihlášek do: 1. 3. 2017, Uvádějte prosím kontaktní e-mail.
Den otevřených dveří: 9. února 2017 (8.00 - 16.00 hodin)

Přihláška

Přihláška ke stažení zde.

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek:

 • 1. řádný termín čtyřleté obory – 12. 4. 2017
 • 2. řádný termín čtyřleté obory – 19. 4. 2017
 • Náhradní termín11. 5. 2017

1. Informační mail

 • ke stažení zde.

2. informační mail

 • ke stažení zde.

3. informační mail 

 • ke stažení zde
 • situační schéma školy, přízemí - zde.
 • situační schéma školy, I. patro - zde
 • situační schéma školy, II. patro - zde.
 • umístění uchazečnů ve třídách - první kolo přijímacího řízení - 12_4_2017 - zde.
 • celkový náčrtek rozmístění učeben - zde.

4. Informační Mail

 • ke stažení - zde.

5. informační mail

 • ke stažení - zde

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/18

 • pořadí uchazečů na jednotlivé obory v 1. kole přijímacího řízení - zde

Důležitá upozornění

 •  Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. 
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí - VZOR ODVOLÁNÍ 
 • V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí dle §36, zákona 500/2004Sb (správní řád) - od 3. 5. do 5.5. 2017, od 8:00 do 13:00 hod.
 • Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se vdané SŠ (§60g odst. 6 školského zákona).
 • Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

oficiální výsledky přijímacího řízení (1. kolo) datum oznámení 2. května 2017, 22:17 hodin

výsledková listina oboru 26 -  41 -  M/01 elektrotechnika  

 1. přijatý uchazeč s maximálním počtem bodů: 135 bodů
 2. přijatý uchazeč s minimálním počtem bodů:  86,5 bodů

výsledková listina oboru 23 -  41 -  M/01 strojírenství

 1. přijatý uchazeč s maximálním počtem bodů:  129 bodů
 2. přijatý uchazeč s minimálním počtem bodů:    90,5 bodů

výsledková listina oboru 18 -  20 -  M/01 informační technologie

 1. přijatý uchazeč s maximálním počtem bodů:  134 bodů
 2. přijatý uchazeč s minimálním počtem bodů:   100 bodů

výsledková listina oboru 78 -  42 -  M/01 technické lyceum

 1. přijatý uchazeč s maximálním počtem bodů:  137 bodů
 2. přijatý uchazeč s minimálním počtem bodů:    99,5 bodů

(od 3.5.2017 se počítá 10 prac. dnů pro odevzdání ZL)

Všechny zájemce o studium na naší škole prosíme, aby zápisový lístek odevzdali co nejdříve a stejně tak prosíme ty, kteří na naší škole studovat nechtějí (a byli přijati), aby nám oznámili, že nastoupí jinam.

D Ě K U J E M E!!! (na tuto zprávu čeká řada nepřijatých - tedy těch pod čarou.

Poučení o právních následcích neodevzdání ZL podle § 60g odst. 7:

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a druhá.